Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

627 bytes added, 04:37, 20 เมษายน 2563
/* พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา */
|-
|
|    (ก) ชนิดเบียร์
|2203.00.xx, 2202.91.00
|-
|
|    (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
|2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx
|-
|
|        1)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
|
|-
|
|        2)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท
|
|-
|
|    (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น
|2204.10.00, 2205.xx.xx
|-
|
|        1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร
|2204.10.00, 2205.xx.xx
|-
|
|        2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)
|2204.10.00, 2205.xx.xx
|-
|
|            1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
|
|-
|
|            2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท
|2206.xx.xx
|-
|
|    (ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค)
|
|-
|-
|
|    (ก) ชนิดสุราขาว
|2208.20.xx
|-
|
|    (ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
|
|-
|
|        1) ชนิดสุราสามทับ
|
|-
|
|            ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
|2207.10.00
|-
|
|            ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
|2208.20.xx
|-
|
|            ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข)
|2207.10.00
|-
|
|        2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)
|2208.xx,xx
|}