Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
/* กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง */
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
 
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252) ]
===ประกาศกรมสรรพสามิต===