Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

24 bytes added, 05:31, 6 พฤษภาคม 2563
/* พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา */
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ายาสูบ สำหรับสินค้าสุราเพิ่มเติม ได้ที่ [http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main]
{| class="wikitable"