Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ยาสูบ

27 bytes added, 09:35, 7 พฤษภาคม 2563
/* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต */
! width= 500px;| ประเภท
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี) <br/>*นับจากวันได้รับอนุญาตนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
! width= 500px;| ประเภท
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี) <br/>*นับจากวันได้รับอนุญาตนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
| colspan=3; |(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนสองร้อยกรัมขึ้นไป
! width= 500px;| ใบอนุญาต
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี) <br/>*นับจากวันได้รับอนุญาตนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
| ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง