Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

0 bytes added, 10:31, 15 พฤษภาคม 2563
/* บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ */
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ==
:[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/Carpet carpet ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==