Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เครื่องดื่ม

387 bytes added, 10:45, 29 พฤษภาคม 2563
/* การคำนวณภาษี */
== การคำนวณภาษี ==
สินค้าเครื่องดื่มสินค้าเครื่องดื่มได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน ==วิธีการคำนวณภาษี===ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (ราคาขายปลีกแนะนำ อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x อัตราภาษีตามมูลค่าปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1001,000 )<br>
ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
น้ำตาล 11 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีมูลค่าตามความหวาน 1 บาท/ลิตร<br>
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (10 x 0.14) = 1 .40<br>ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x 325ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000)<br>ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (10 1 x 14325) / 1001,000 = 0.33<br>
ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า = 1.40 + 0.33 = 1.73<br>
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>ภาษีพึงชำระ ​= 1.73 + (1.73 x 0.1 ) = 0.17 บาท<br>รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ = 1.90 บาท<br> หมายเหตุ : การคำนวนราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT ให้คำนวนทศนิยม 3 ตำแหน่ง และปัดเศษเหลือ 2 ตำแหน่ง เพื่อนำมาคำนวนภาษี
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่ม==
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่ม]]