Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

162 bytes added, 04:52, 29 พฤษภาคม 2563
/* วิธีการคำนวณภาษี */
สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้าได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
===วิธีการคำนวณภาษี===
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า '''ภาษีสรรพสามิต= (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า(ร้อยละราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)   '''ภาษีพึงชำระ​= ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x 0.01ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น) 
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้าคือ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>