Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ยาสูบ

40 bytes removed, 08:56, 29 พฤษภาคม 2563
/* การคำนวณภาษี */
:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
::ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม ราคาขายปลีกไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100
:'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้ายาสูบ'''
::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
:::กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 2/1000.02
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
:::กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 2/1000.02
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
:::กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 10.5/100015
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
:::กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 2/1000.02
:'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''
::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 10/1000.1
:'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''
:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (100) x 40/100 0.4 = 40 บาท
:'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''
::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. = 64 x 2/100 0.02 = 1.28
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. = 64 x 2/100 0.02 = 1.28
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. = 64 x 10.5/100 015 = 0.96
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. = 64 x 2/100 0.02 = 1.28
:'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 64 x 10/100 0.1 = 6.4
:'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''