Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การออกสลากกินแบ่ง

1 byte added, 06:05, 4 มิถุนายน 2563
/* ตัวอย่างการคำนวณภาษี */
ภาษีสรรพสามิต
= 10100,000,000 x 0 = 0 บาท
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10