Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
/* ประกาศกรมสรรพสามิต */
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200217135029.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 458) ]
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290588.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (เลขอ้างอิง 81)]
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200410105212.pdf ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 11) (เลขอ้างอิง 495) ]
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ ==