Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

1,391 bytes added, 04:03, 18 กรกฎาคม 2563
/* พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด */
|-
|
|
! colspan=3 style="width: 31%;"| "ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ</br> ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
|
|
|
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ ซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" | 0
| align="center" | รอบ
| align="center" | 0
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ นอกจาก 1)
| align="center" | 10
| align="center" | รอบ
| align="center" | 0
|-
|
|
! colspan=3 style="width: 31%;"| ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
| align="center" | 10
| align="center" | รอบ
| align="center" | 0"
|-
|