Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

139,945 bytes added, 07:05, 20 ตุลาคม 2563
/* ประกาศกรมสรรพสามิต */
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
'''สุรา''' หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา <br />
;สุราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
'''สุราแช่''' หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้ความหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
'''สุรากลั่น''' หมายถึง สุราที่กลั่นแล้ว และให้ความหมายรวมถึงสุรากลั่นที่ผสมสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560] ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
: '''เชื้อสุรา"สุรา"''' หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้พระราชบัญญัติสุรา_พศ_2493, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://taxone.excise.go.th/projects/1/wiki/พระราชบัญญัติสุรา_พศ_2493ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
== ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าสุรา ==: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
=== ประเภทของสินค้าสุราตามกรมสรรพสามิต ===[[File:LiqueurType1.png|thumb|การจำแนกประเภทของสินค้าสุรา]]'''สุราแช่"สุรากลั่น"''' [[File:LiqueurType2.png|thumb|การจำแนกประเภทของสินค้าสุราประเภทสุราแช่]]:1. เบียร์:2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น::*ไวน์ที่ทำจากองุ่น::*สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น:3. ชนิดอื่นนอกจาก (1)และ(2) ::*สุราแช่พื้นเมือง::*คูลเลอร์ (สุราแช่อัดก๊าซ)::*สุราแช่พร้อมดื่ม (RTD)::*เวอร์มุท ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี::*สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี::*คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี::*สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น::*ไวน์ที่ไม่ได้ทำจากองุ่นหมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
'''สุรากลั่น''' [[File:LiqueurType3.png|thumb|การจำแนกประเภทของสินค้าสุราประเภทสุรากลั่น]]
#สุราขาว
#สุรากลั่นอื่นนอกจากสุราขาว
::*สุราผสม
::*สุราปรุงพิเศษ
::*บรั่นดี
::*จิน
::*รัม
::*ลิเคียว
::*วอดก้า
::*วิสกี้
::*เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
::*สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
::*คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
::*สุราพิเศษ(PortWine)
::*สุราจีน
::*สุราพิเศษ(โซวจู)
::*สุราเชอรี่
::*เตอกีลา
::*สุราสามทับ
:::* สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
:::*สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์
:::*อื่น ๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์
=== คุณสมบัติของสินค้าสุรา ===ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม. ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 119 ง ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้
== อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==: '''“เบียร์”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
: '''“ไวน์”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น : '''“สปาร์กลิ้งไวน์”''' หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท : '''“สุราแช่ผลไม้”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย : '''“สุราแช่พื้นเมือง”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี : '''“สุราแช่อื่น”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง : '''“สุราแช่ชุมชน”''' หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้ : '''“เอทานอล”''' หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย : '''“สุราสามทับ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป : '''“สุราขาว”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี : '''“สุราผสม”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี : '''“สุราปรุงพิเศษ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี : '''"สุราพิเศษ"''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี : '''“สุรากลั่นชุมชน”''' หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้ == เอกสารอ้างอิง คุณลักษณะสินค้า==[[file:Detail-liqueur.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะสุรา]]{| class="wikitable"! ลำดับที่! width='180px' |คุณลักษณะสินค้า! ความหมาย|-valign="top" | align="center" | 1| แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)| แรงแอลกอฮอล์ของสุรา|-valign="top" | align="center" | 2| ขนาดภาชนะบรรจุ| ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้|-valign="top" | align="center" | 3| ชนิดภาชนะบรรจุ| ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด|-valign="top" | align="center" | 4| เครื่องหมายการค้าหลัก| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543|-valign="top" | align="center" | 5| ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า| ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต|-valign="top" | align="center" | 6| ราคาขายปลีกแนะนำ|ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต|-valign="top" | align="center" | 7| เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก|- valign="top" | align="center" | 8|เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่|-|- valign="top" | align="center" | 9| ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่|ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่|-|-valign="top" | align="center" |10|เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่|-|} == กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง == ===พระราชบัญญัติ===* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ] ===กฎกระทรวง===*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/123.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 329)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/014/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 253)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/65.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 165)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 30)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 28)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/74.PDF กฎกระทรวง การเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 20)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/70.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 19)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7474/3774/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 18)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 15)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 14)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7091/3767/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 11)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7044/3764/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 8)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=6963/3763/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 7)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)] ===ประกาศกระทรวงการคลัง===* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252) ]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (เลขอ้างอิง 38)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/8.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน ที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 37)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 34)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ] ===ประกาศกรมสรรพสามิต===*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-201007103706.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (เลขอ้างอิง 588)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/141414.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 587)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/2121.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 584)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210952386.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 560)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950575.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 559)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950274.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 558)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210949123.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 557)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210945142.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 556)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210940331.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 555)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 550)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 525)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 524)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2006091507049.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 517)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200407094537.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 489)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200325093637.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 483)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111309.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 482)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111211.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 481)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171505452.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 473)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171507023.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 472)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200311175854.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 469)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2020.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 468) ] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200310152032.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 467) ]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปใน คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เลขอ้างอิง 423) ] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag417j.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 417) ] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag415.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม (เลขอ้างอิง 415)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190930160403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตโอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่ (เลขอ้างอิง 390)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190613150221.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)(เลขอ้างอิง 340)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_6.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 336)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_5.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 335)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 334)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_3.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 333) ] *[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/169/T_0012.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 330)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (เลขอ้างอิง 275)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%89.4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 239)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 193)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 187)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328116.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา (เลขอ้างอิง 185)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 177) ]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303415.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 170)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298618.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (เลขอ้างอิง 160)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297966.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (เลขอ้างอิง 159)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298615.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (เลขอ้างอิง 157)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301192.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (เลขอ้างอิง 156)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (เลขอ้างอิง 148)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140) ] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324794.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (เลขอ้างอิง 139)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 136)]*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 115)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107) ] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296911.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสมิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 106)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290570.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 103)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 98)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 96) ] *[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7487/3879/TS_LAW/0/one ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 82)] ===ระเบียบกรมสรรพสามิต===*[http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/535830 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ] (2561, 9 ตุลาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 251 ง. หน้า 1)*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2_2560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 72)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/105.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 71)]  *[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/022/1.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2559] (2559, 17 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 22 ง. หน้า 1-3)*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-2g-2551-a0002.htm ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551] (2551, 5 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนพิเศษ 48 ง. หน้า 1-3) ===กฎหมายอื่นๆ===* [http://law.m-society.go.th/law2016/law/view/852 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับสินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ. 2561] (2561, 25 มกราคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 18 ง. หน้า 1-3)* [http://edi.excise.go.th/system/upload/0001.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ] *[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/1.PDF ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560] (2560, 4 กรกฎาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 176 ง. หน้า 1) *[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/110/1.PDF พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559] (2559, 26 ธันวาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 110 ก. หน้า 1) *[http://www.sat.or.th/wp-content/uploads/2019/02/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98.pdf พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558] (2558, 26 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก. หน้า 1-29 ) *[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-20-2551-a0001.htm พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551] (2551, 14 มกราคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 8 ก. หน้า 1-25) *[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1109/%A1109-20-9999-update.htm พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544] (2544, 7 พฤศจิกายน. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 118 ตอนที่ 102 ก. หน้า 6-18) == พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา == {| class="wikitable"!colspan="4"|พิกัดอัตราภาษีสินค้าสุรา|-!rowspan="2"|ประเภทที่!rowspan="2"|รายการ!colspan="2"|อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน|-!ตามมูลค่า<br>(ร้อยละ)!ตามปริมาณ(บาท)|-|'''13.01'''|colspan="3"|'''(1) สุราแช่'''|-||&nbsp;&nbsp;(ก) ชนิดเบียร์|style="text-align: center;" |22|style="text-align: center;" |430 |-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |1,500 |-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท|style="text-align: center;" |10|style="text-align: center;" |1,500|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร|style="text-align: center;" |10|style="text-align: center;" |150 |-|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ชนิดอื่นๆนอกจาก 1)|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |900|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท|style="text-align: center;" |10|style="text-align: center;" |900|-||&nbsp;&nbsp;(ง) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก) (ข) และ (ค)|style="text-align: center;" |10|style="text-align: center;" |150|-|'''13.02'''|colspan="3"|'''(2) สุรากลั่น'''|-|| &nbsp;&nbsp;(ก)ชนิดสุราขาว|style="text-align: center;" |2|style="text-align: center;" |155|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ข)ชนิดอื่นนอกจาก (ก)|-|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)ชนิดสุราสามทับ|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |0|-|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |0|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก ก) และ ข)|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |6|-|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1)|style="text-align: center;" |20|style="text-align: center;" |255 |-|} ==ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต=={| class="wikitable" width= 700px;! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตผลิตสุรา|-! width= 500px;| ประเภท! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต|-|colspan=3 |(ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น|-| 1) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน| align="center"| 7,500| align="center"| 3|-| 2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑)| align="center"| 60,000| align="center"| 3|-|colspan=3 |(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่|-| 1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|align="center"| 1,800| align="center"| 3|-| 2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)|align="center"| 60,000| align="center"| 3|-|} {| class="wikitable" width= 700px;! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตขายสุรา|-! width= 500px;| ประเภท! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต|-| colspan=3; |(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป|-| 1) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|align="center"| 1,200|align="center"| 1|-|2) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|align="center"| 600| align="center"| 1|-| 3) สำหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก 1) และ 2)|align="center"| 5,000| align="center"| 1|-| colspan=3; |(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่าสิบลิตร|-| 1) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|align="center"| 2,000|align="center"| 1|-| 2) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม|align="center"| 2,000|align="center"| 1|-| 3) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม|align="center"| 300| align="center"| 1|-|} {| class="wikitable" width= 700px;! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร|-! width= 600px;| ใบอนุญาต! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)! width= 120px;| อายุใบอนุญาต (เดือน) <br/>*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต|-| (ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|align="center"| 1,200| align="center"| 6|-| (ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|align="center"| 1,200| align="center"| 6|-| (ค) ประเภทอื่น ๆ|align="center"| 300| align="center"| 6|-|} {| class="wikitable" width= 700px;! colspan=2; align="center" | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ|-! width= 200px;| ชื่อ! width= 500px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)|-| ใบแทนใบอนุญาต| ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท|-|-| การโอนใบอนุญาต| ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ|-|} == บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Liquor&class=liquor ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า ==แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล=={| class="wikitable" width="80%"! width="10%"|หมายเลขแบบ! width="40%"| ชื่อแบบ! width="15%" |ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]|-| ภส.01-01| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.01-22| คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps0122.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01-22-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-22-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.02-01| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps02-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps02-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-|ภส.03-07| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Ps03-07-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps03-07-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-11| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-11-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-11-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.04-01| คำอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298161.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps04-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps04-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]] |- | ภส.04-02 | ใบอนุญาตผลิตสุรา |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298160.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps04-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps04-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต|*[[media:formulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า|*[[media:taxexcludedasmaterial.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.04-04| แบบคำขออนุญาตใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296788.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps04-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps04-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-01| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/1| แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-011-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-011-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/2| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-012-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-012-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-02| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-03| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-03-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-03-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-|-| ภส.05-04| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-041-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-041-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/2| งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-042-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-042-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า|*[[media:taxexcludedasmaterial.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต|*[[media:formulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-06/1| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-061-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-061-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-06/2| ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290298.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-062-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-062-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-06/3| คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ|*[[media:Ps05-063.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps05-063-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-063-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-06/4| บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับ|*[[media:Ps05-064.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps05-064-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-064-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-06/5| แบบบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ|*[[media:Ps05-065.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-065-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-065-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-06/6| ใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ|*[[media:Ps05-066.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-066-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-066-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-06/7| คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ|*[[media:Ps05-067.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps05-067-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-067-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-12| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-12-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-12-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-12/1| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-121-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-121-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-13| คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-13-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-13-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.05-18| คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps05-18.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-18-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-18-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-18/1| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps05-181.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-181-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-181-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.06-12| คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301194.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps06-12-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-12-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-13| แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301193.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps06-13-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-13-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | สัญญาการนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศและนำสุราที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตแล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร|*[[media:Ps06-13สัญญานำแสตมป์ไปปิด.pdf | แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-13สัญญานำแสตมป์ไปปิด-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-13สัญญานำแสตมป์ไปปิด-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | สัญญาคำประกันของธนาคาร...|*[[media:Ps06-13สัญญาค้ำประกันของธนาคาร.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-13สัญญาค้ำประกันธนาคาร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-13สัญญาค้ำประกันของธนาคาร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ|*[[media:transport2origin.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:transport2origin-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport2origin-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนปลาย)|*[[media:transport2destination.pdf| แบบฟอร์ม]] *[[media:transport2destination-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport2destination-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-14| บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301412.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps06-14-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-14-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-15| แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301411.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps06-15-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-15-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ|*[[media:transport1origin.pdf| แบบฟอร์ม]] *[[media:transport1origin-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport1origin-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนปลาย)|*[[media:transport1destination.pdf| แบบฟอร์ม]] *[[media:transport1destination-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport1destination-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ|*[[media:dailyaccountsamthap.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-21| คำขอรับเครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps06-21.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-21-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-21-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | รายงานควบคุมการรับ-จ่าย เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | รายงานการใช้เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบกำกับการขนสุราสามทับที่นำไปใช้การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์|*[[media:movingsamthapformedical.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้การแพทย์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับเพื่อการแพทย์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ|*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์.pdf |แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม|*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบกำกับการขนสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไปใช้ในการอุตสาหกรรม|*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ|*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์ เพื่อขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ|*[[media:Al-คำขอแปลงสภาพแอลกอฮอล์สุราสามทับ.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Al-คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์สุราสามทับ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Al-คำขอแปลงสภาพแอลกอฮอล์ สุราสามทับ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์|*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า|*[[media:Al-คำอนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Al-คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Al-คำอนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ|*[[media:AI-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Al-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:AI-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-01| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-01/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชุน/สุราแช่ชุมชน|*[[media:Ps07-011.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps07-011-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-011-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-02| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-02/1| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322696.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-021-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-021-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-02/1(1)| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322697.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-0211-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-0211-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-02/1(2)| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322694.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-0212-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-0212-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-03| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-03-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-03-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04/1| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322637.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-041-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-041-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-08| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322632.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-08-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-08-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-09| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322631.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-09-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-09-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-10| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322630.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-10-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-10-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-11| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322629.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-11-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-11-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-15| แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps07-รายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps07-แบบรายการชนิดและปริมาณสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-01| คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298147.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-02| ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298146.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-04| คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298145.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-05| คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298144.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-05-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-05-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-06| คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi5/~edisp/uatucm329284.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-06-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-06-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-07/1| ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298143.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-071-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-071-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-07/2| ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298142.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-072-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-072-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ผส.1/01| แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546|*[[media:Ps1-01.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps1-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps1-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]  |-| ผส.1/02| ใบส่งเงินบำรุงกองทุน| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ |-| ผส.1/03| บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ-ส่งเงินบำรุงกองทุน| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ |-| ผส.1/04| รายการงานจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนประจำเดือน|อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ |-| ผส.1/05| แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ|} ==การคำนวณภาษี==สินค้าสุรามีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ  โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีสรรพสามิต ---- '''วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต''' :'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามมูลค่า'''::ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า :'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามปริมาณ'''::ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ :'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''::ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ :'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%:::กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%:::กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%:::กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.015::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2% :::กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02 :'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.1 :'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''::ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส. + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ---- ----'''ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.6300 ลิตร แรงแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 75.00 บาท'''  อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ - ตามมูลค่าร้อยละ 22 - ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 430 บาท:''' 1. ภาษีตามมูลค่า''' ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า = 75 x 0.22 = 16.50:'''2. ภาษีตามปริมาณ''' ภาษีตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ = 0.6300 x 5 x 4.3 = 13.5450 :'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ ''' ภาษีสรรพสามิตรวม = 16.50 + 13.5450 = 30.0450 = 30.05 บาท :'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา''':: 1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2% กองทุน สสส. = 30.05 x 0.02 = 0.60::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2% กองทุน กกท. = 30.05 x 0.02 = 0.60::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5% กองทุน Thai PBS. = 30.05 x 0.015 = 0.45::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2% กองทุน ผส. = 30.05 x 0.02 = 0.60 :'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 30.05 x 0.1 = 3.005 :'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ ''' ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 30.05 + 0.60 + 0.60 + 0.45 + 0.60 + 3.005 = 35.305 บาท---- ==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา== เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าสุราเพิ่มเติม ได้ที่ [http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main] {| class="wikitable" ! colspan=3 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 |- ! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต! width=350px; |รายการ! width=200px|พิกัดศุลกากร|-|13.01 |(1) สุราแช่||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ชนิดเบียร์ |2203.00.xx, 2202.91.00|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น|2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท||-||&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท||-||&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท|2206.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค)||-| 13.02|(2) สุรากลั่น||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ชนิดสุราขาว|2208.20.xx|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)||-||&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ชนิดสุราสามทับ||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|2207.10.00|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|2208.20.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข)|2207.10.00|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)|2208.xx,xx|}==ข้อเสนอแนะ==หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]