ยาสูบ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

นิยามความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

“ยาสูบ” หมายถึง ยาสำหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสำหรับสูบกล้อง ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

อีกความหมายของยาสูบ คือ ใบของต้นยาสูบ ที่หั่นเป็นเส้น ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้น มวนสูบ

นอกจากนี้ยังหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิด Nicotiana tabacum L. ในวงศ์ Solanaceae ใบหั่นเป็นเส้นใช้กินกับหมากหรือมวนสูบ ทำเป็นผงใช้เป่าหรือสูดดม


ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของสินค้ายาสูบที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"ต้นยาสูบ" หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
"ใบยา" หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
"ยาสูบ" หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
"บุหรี่ซิกาแรต" หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
"บุหรี่ซิการ์" หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
"บุหรี่อื่น" หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซี่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่น ที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด
"ยาเส้น" หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
"ยาเส้นปรุง" หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
"ยาเคี้ยว" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
"ยาอัด" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม

ชื่อของยาสูบ
 • ชื่อสามัญ Tobacco
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Nicotianatabacum L. จัดอยู่ในวงศ์ SOLANACEAE ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ และมันฝรั่ง ยาสูบมีสารนิโคติน (nicotine) ที่มีสูตรทางเคมี C10H14N2 สารนี้ได้จากการสังเคราะห์ในส่วนราก โดยพบมากในส่วนของใบ
 • สมุนไพรยาสูบ ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกว่า ยาซูล่ะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ยาซุ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เกร๊อะหร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ยาออก (ลั้วะ), สะตู้ (ปะหล่อง), จะวั้ว (เขมร-สุรินทร์) เป็นต้น

ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอื่นใบของยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่เรียกว่า “แอลคลอยด์” ซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่นิโคตินเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ หรืออาจกล่าวได้ว่านิโคตินคือยาสูบ ต้นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้วส่งไปเก็บไว้ที่ใบดังนั้นถ้าต้นยาสูบมีรากมากก็มีแนวโน้มที่จะผลิตสารนิโคตินได้มากตามไปด้วย ใบยาเหล่านี้เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ อีกจำนวนมากทำให้เกิดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และความฉุน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของยาสูบใบยาแต่ละประเภทจะมีปริมาณสารประกอบเคมีที่ทำให้เป็นลักษณะเด่นแตกต่างกัน

ชนิดของยาสูบ

ยาสูบที่ปลูกกันทั่วไปมีมากกว่า 60 พันธุ์ หรือ 60 ชนิด ยาสูบที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ชนิด (species) ได้แก่

 • ชนิด Nicotianatabacum (ที่กล่าวถึงในบทความนี้) ชนิดนี้มีพื้นที่ปลูกถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกยาสูบทั่วโลก นิยมนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหลาย
 • ชนิด Nicotianarustica ชนิดนี้จะมีปริมาณของสารนิโคตินค่อนข้างสูง นำไปใช้ในการทำสารฆ่าแมลง ทำยาเคี้ยว และยาฉุน
ลักษณะของต้นยาสูบ

ต้นยาสูบแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ ต้นยาสูบ ใบยาสูบ ดอกยาสูบ และผลยาสูบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละส่วนได้อธิบายในตาราง

ส่วนประกอบของต้นยาสูบ รูปประกอบ
ต้นยาสูบ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นไม่แตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นมีความสูงประมาณ 0.6-2 เมตร ตามลำต้นและยอดมีขนที่อ่อนนิ่มปกคลุมอยู่ และทุกส่วนของต้นมีต่อมน้ำยางเหนียว ต้นยาสูบเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่ต้องการความชื้นปานกลาง
ต้นยาสูบ
ใบยาสูบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบแคบหรือสิบเรียวและแทบจะไม่มีก้านใบ ส่วนขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวมีขนาดใหญ่และหนา ท้องใบและหลังใบมีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยู่
ใบยาสูบ
ดอกยาสูบ ออกดอกเป็นช่อยาวขึ้นไป โดยจะออกตรงส่วนของปลายยอด โดยดอกจะบานจากส่วนล่างไปหาส่วนบนตามลำดับ ดอกย่อยเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาว หรือเป็นสีแดงเรื่อๆ มีกลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแหลม มีขนสีขาวปกคลุม ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลมและมีขน ดอกมีความสวยงามน่าชมมาก
ดอกยาสูบ
ผลยาสูบ ผลเป็นผลแห้งแบบแคปซูล ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนาน ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออกได้ ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก
ผลยาสูบ
เมล็ดยาสูบ มีขนาดเล็กมาก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ผิวเมล็ด มีเส้นสานกันเป็นร่างแห
เมล็ดยาสูบ


พันธุ์ของยาสูบ

พันธุ์ยาสูบที่ใช้ในประเทศไทยแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ พันธุ์เตอร์กิช และพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะของยาสูบแต่ละพันธุ์ มีดังนี้

พันธุ์ยาสูบ ลักษณะ
ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย
(Virginia)
ใบจะมีสีเขียวเข้มใบใหญ่ ลักษณะใบโน้มลงใบยาจะแห้งเป็นสีเหลืองหรือส้มมีปริมาณนิโคตินต่ำถึงปานกลาง มีน้ำตาลในใบยาแห้งสูง เป็นใบยาที่มีคุณภาพดีและมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน หนองคาย และนครพนม
Vergnia1.jpg
Vergnia2.jpg
Vergnia3.jpg
ยาสูบพันธุ์เตอร์กิช
(Turkish or Oriental)
ใบยามีขนาดเล็กลักษณะของใบยาจะแห้งเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอมน้ำตาล ใบมีขนาดเล็ก มีปริมาณนิโคตินน้อย มีน้ำตาลปานกลาง มีกลิ่นหอมเพราะมีน้ำมันหอมระเหยสูง แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครพนม
Turkish1.jpg
Turkish2.jpg
Turkish3.jpg
ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์
(Burley)
จะมีสีเขียวอ่อน ลักษณะใบจะตั้งลักษณะของใบยาแห้งจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแก่ มีปริมาณนิโคตินสูง มีน้ำตาลน้อยมาก เป็นใบยาที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมคล้ายโกโก้ มีน้ำหนักเบา คุณภาพในการบรรจุมวนดี โครงสร้างโปร่งดูดซึมน้ำหอมน้ำปรุงได้ดี แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย และนครพนม
Burley1.jpg
Burley2.jpg
Burley3.jpg


การปลูกยาสูบ

พันธุ์ยาสูบที่นิยมปลูกในประเทศไทยคือสายพันธุ์เวอร์จิเนียสายพันธุ์เบอร์เลย์และสายพันธุ์เตอร์กิชโดยการนำมาผลิตจะใช้ใบยาเวอร์จิเนียมากที่สุดคือร้อยละ 68 ส่วนใบยาเบอร์เลย์และเตอร์กิชจะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การปลูกยาสูบพันธุ์เตอร์กิช ของประเทศไทย ได้มีการปลูกกันมานานร่วม 40 ปี โดยมีพื้นที่ปลูกอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกยาสูบในช่วงปลายฝน


การบ่มใบยา

กรรมวิธีการบ่มยา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • บ่มไอร้อน (Flue-Cured Tobacco) : เป็นการบ่มโดยอาศัยความร้อนจากไอร้อนที่ผ่านไปตามท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบถูกควันไฟโดยตรง ได้แก่ ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียร์
 • บ่มแดด (Sun-Cured Tobacco) : เป็นการบ่มโดยการตากแดดหรือผึ่งลมได้แก่ ยาสูบพันธุ์เตอร์กิชและยาสูบพันธุ์พื้นเมือง
 • บ่มอากาศ (Air-Cured Tobacco) : เป็นการบ่มโดยการตากไว้ในโรงบ่มที่มีอากาศถ่ายเทดีได้แก่ ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์


ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตยาสูบเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึง การจำหน่ายและผลิต

 1. การเตรียมดิน เกษตรกรจะเตรียมดินในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยจะทำแปลงปลูกในแปลงนาภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การไถพรวนดินทำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะความลึก 30-40 เซนติเมตร แล้วตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคไข่ของแมลงและวัชพืช จากนั้นทำการไถพรวนอีก แล้วทำการยกแปลงสูง 15-20 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาวแปลงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
 2. การเพาะกล้า เกษตรกรจะเริ่มเพาะกล้ายาสูบในแปลงเพาะ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยส่วนใหญ่จะเพาะกล้าในแปลงนา 4-5 แปลง สำหรับการปลูกจำนวนต้น 30,000 ถึง 40,000 ต้นต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ การเตรียมแปลงเพาะกล้าโดยการไถพรวนดิน แล้วทำการยกร่องแปลงแล้วปรับผิวหน้าแปลงให้สม่ำเสมอ นำเมล็ดยาสูบหว่านทั่วแปลง และดูแลรดน้ำจนต้นกล้ายาสูบอายุ 25-30 วัน ก็ย้ายปลูกลงแปลง
 3. การปลูก เมื่อต้นกล้ายาสูบอายุ 30-35 วัน ก็ทำการย้ายกล้าปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ ช่วงเดือนที่เดือนที่ปลูกส่วนใหญ่คือเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศเย็นและมีความชื้นพอเหมาะสำหรับการปลูกยาสูบ ระยะปลูก 10 x 40 เซนติเมตร พื้นที่ปลูก 1 ไร่ โดยใช้ต้นกล้า 32,000-40,000 ต้น
 4. การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 4 - 6 - 24 + MgO + 0.5 B อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีจะใส่ปุ๋ยเคมีเพียงครั้งเดียวหลังการปลูกลงแปลง 7 วัน ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีและสูตรที่ใช้เป็นสูตรที่ใช้เป็นไปตามที่ทางบริษัทที่รับซื้อแนะนำเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนด การให้น้ำ การให้น้ำจะใช้วิธีการแบบปล่อยน้ำเข้าตามร่องแปลงและบางรายใช้วิธีการตักน้ำรดจากบ่อ โดยใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และคลองชลประทาน การให้น้ำจะเฉลี่ย 3 ครั้งตลอดอายุการปลูก หากใช้น้ำมากเกินไปจะทำให้ใบยาสูบมีขนาดใหญ่ กลิ่นจะไม่หอม และรสชาติไม่ดี ไม่เป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (รูปที่ 1 7) ปัญหาของโรคในต้นยาสูบ คือ โรคใบหดและโรคใบด่าง ซึ่งมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรคใบหด เกษตรกรจะใช้สารเคมีกำจัดพืชออซีนฉีดพ่น ตลอดอายุการปลูกจะฉีดพ่น 6-8 ครั้ง
 5. การเก็บใบยาสูบ ระยะการเก็บเกี่ยวใบยาสูบที่เหมาะสม คือ เมื่อต้นยาสูบมีอายุ 60 วัน ในระยะนี้ใบที่เก็บมาบ่มและตาก จะมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อ การเก็บจะเริ่มเก็บจากโคนต้นใบถึงยอดครั้งละ 3-5 ใบ และเว้นระยะการเก็บในแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน 
 6. การตากใบยาสูบ หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรจะนำใบยาสูบตากแดดนาน 15-20 วัน (รูปที่ 1 8) ก็จะทำให้ได้ใบยาสูบที่มีความชื้นพอดีและเป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อ
 7. การกองหมักใบยาสูบ หลังจากตากใบยาสูบแล้ว เกษตรกรจะต้องนำใบยาสูบมาหมักก่อนเพื่อให้ความชื้นไม่เกิน 13-14 เปอร์เซ็นต์
 8. การจำหน่ายผลผลิต เกษตรกรจะผลิตใบยาสูบได้ 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยนำไปขายที่แหล่งรับซื้อใบยาสูบ คือสถานีใบยาสูบต่างๆ ประจำพื้นที่นั่นๆ

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะยาสูบ
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
2 ปริมารณบรรจุ/หน่วย ปริมาณน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า เช่น ปริมาณน้ำหนักบุหรี่ซิกาแรต1 มวน เท่ากับ 1 กรัม
3 ขนาดบรรจุ ขนาดบรรจุสินค้ายาสูบ เช่น จำนวนมวนต่อซอง หรือ จำนวนซองต่อห่อ
4 ชนิดซอง ชนิดซองบรรจุ เช่น ซองแข็ง/ซองอ่อน
5 เครื่องหมายการค้ารอง สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
6 ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
7 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
8 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
9 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
10 ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
11 เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
14.01 ยาสูบ
(1) บุหรี่ซิกาแรต
    (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท 20 หนึ่งมวน 1.20
    (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท 40 หนึ่งมวน 1.20
(2) บุหรี่ซิการ์ 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(3) บุหรี่อื่น 0 หนึ่งมวน 0.50
(4) ยาเคี้ยว 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
(5) ยาเส้นปรุง 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(6) ยาเส้น
    (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0
    (ข) ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก)
       1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.025
       2) อื่นๆ นอกจาก 1) 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
14.01 ยาสูบ
(1) บุหรี่ซิกาแรต 40 หนึ่งมวน 1.20
(2) บุหรี่ซิการ์ 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(3) บุหรี่อื่น 0 หนึ่งมวน 0.50
(4) ยาเคี้ยว 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
(5) ยาเส้นปรุง 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(6) ยาเส้น
    (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0
    (ข) ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก) 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) บุหรี่ซิกาแรต 150,000 3
(ข) บุหรี่ซิการ์ 7,500 3
(ค) บุหรี่อื่น 3,600 3
(ง) ยาเคี้ยว 3,600 3
(จ) ยาเส้นปรุง 7,500 3
(ฉ) ยาเส้น
    1) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาสูบที่ปลูกและหั่นเอง 330 3
    2) ยาเส้นอื่น นอกจาก ๑) 7,500 3
(ช) ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น 150,000 3
ใบอนุญาตขายยาสูบ
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนสองร้อยกรัมขึ้นไป
1) สำหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ 1,200 1
2) สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น
    ก) สำหรับผู้ขายยาเส้นที่ผู้ขายเป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผลิตเอง 100 1
    ข) สำหรับผู้ขายยาเส้นอื่น นอกจาก ก) 500 1
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าหนึ่งพันมวน ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสองร้อยกรัม
1) สำหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ใน
    ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 500 1
    ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 1
    ค) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่ม 100 1
2) สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น 100 1
(ค) ประเภทที่ ๓ สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 1,200 1
ใบอนุญาตอื่นๆ
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง 15,000 1
ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ครั้ง) อายุใบอนุญาต (เดือน)
*นับจากวันได้รับอนุญาต
(ก) ใบอนุญาตนำเข้าใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในราชอาณาจักร
    1) เพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากร

300 6
    2) เพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า

ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

300 6
    3) เพื่อกรณีอื่น ๆ 300 6
(ข) ใบอนุญาตส่งออกใบยา ยาอัด หรือยาสูบไปนอกราชอาณาจักร 300 6
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชื่อ ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ายาสูบ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ยส.01 คำขออนุญาตเป็นผู้ค้าคนกลาง
ยส.02 หนังสือรับรองการซื้อขายยาเส้น
ยส.03 หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ
ยส.04 คำขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เก็บยาเส้น
ยส.05 ใบกำกับการขนส่งยาเส้น ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์
ยส.06 บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานที่เก็บยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ยส.07 บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บยาเส้นของผู้ค้าคนกลาง
ยส.08 งบเดือนการรับ-จ่าย ยาเส้น สำหรับผู้ค้าคนกลาง
ยส.09 แบบแสดงรายชื่อผู้ซื้อยาเส้น กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นที่ใช้สิทธิภาษีในอัตราศูนย์
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.04-05 แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา 163 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560
ภส.04-06 ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
ภส.05-18 คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.05-18/1 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.06-16 แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบ
บัญชีคุมปริมาณยาเส้นสำหรับการเสียภาษีในอัตราภาษีตามปริมาณ 0.025 บาทต่อกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ภส.06-18 บัญชีควบคุมการรับจ่ายการใช้แสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร
ภส.06-19 แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบ
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01/2 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ สำหรับผู้ผลิตเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02/2 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-12 บัญชีรายวันแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ภส.07-13 บัญชีงบเดือนแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ภส.08-06 คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-08 แบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 160 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-09 ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
ภส.08-10 แบบคำขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
ภส.08-11 ใบอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง
ภส.08-12 บัญชีประจำวันการรับซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-13 งบเดือนการซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-14 แบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ภส.08-15 ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ภส.08-16 แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-17 ใบอนุญาตขายยาสูบ
ภส.08-18 บัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขาย
ภส.08-19 งบเดือนแสดงการขายยาสูบ
ผส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

การคำนวณภาษี

สินค้ายาสูบมีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ

โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน

ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิต


วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ

1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า
2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = จำนวน (มวน/ซอง) หรือ น้ำหนัก (กรัม) x อัตราภาษีตามปริมาณ
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้ายาสูบ
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.015
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.1
6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส.+ ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่าง

บุหรี่ซิกาแรตก้นกรองซองแข็งมีราคาขายปลีกแนะนำซองละ 100 บาท จำนวนบุหรี่ซิกาแรตต่อซอง 20 มวน

วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ

1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า 	= (100) x 0.4 = 40 บาท
2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 	= 20 x 1.2 = 24 บาท
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม  =  40 + 24 = 64 บาท
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. =  64 x 0.02 = 1.28
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. =  64 x 0.02 = 1.28
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. =  64 x 0.015 = 0.96
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. =  64 x 0.02 = 1.28
5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 64 x 0.1 = 6.4
6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 64 + 1.28 + 1.28 + 0.96 + 1.28 + 6.4 = 75.2 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ายาสูบ

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ายาสูบ ได้ที่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main


ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
14.01 ยาสูบ 24.01
(1) บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
   (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท 2402.20.00, 2402.20.90
   (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท 2402.20.00, 2402.20.90
(2) บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
(3) บุหรี่อื่น 2402.90.00, 2402.90.20
(4) ยาเคี้ยว 2403.99.50
(5) ยาเส้นปรุง 2403.00.00
(6) ยาเส้น 2403.10.00
   (ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 2403.10.00
   (ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก) 2403.10.00
       1.) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2403.10.00
      2.) อื่นๆนอกจาก 1.) 2403.10.00
ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
14.01 ยาสูบ 24.01
(1) บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
(2) บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
(3) บุหรี่อื่น 2402.90.00, 2402.90.20
(4) ยาเคี้ยว 2403.99.50
(5) ยาเส้นปรุง 2403.00.00
(6) ยาเส้น 2403.10.00
   (ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 2403.10.00
   (ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก) 2403.10.00

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม