รถจักรยานยนต์ (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้ารถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

รถจักรยานยนต์

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 7

  • รถจักรยานยนต์ หมายความว่า รถที่มีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพวงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและให้หมายความรวมถึงจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถจักรยานยนต์

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 7 สินค้ารถจักรยานยนต์
07.01 รถจักรยานยนต์ 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้