รถยนต์กระบะที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่นั่งด้านหลังคนขับ (Space Cab)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Chevrolet Luv 2.3 DLX Space Cab 1995

รถยนต์กระบะที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่นั่งด้านหลังคนขับ[1]

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 05.90 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
    • [[05.90(2) ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังคนขับ (Spac Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด]]
      • [[05.90(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร]]
      • [[05.90(2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร]]

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)