รถยนต์นั่งดัดแปลง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งที่ผลิตมาจากรถยนต์กระบะหรือที่ผลิตมาจากแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะโดยรถยนต์มีรูปแบบ ขนาด และคุณลักษณะ ที่สำคัญครบถ้วนทุกข้อ[1]


พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • [[05.01(4) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีกำหนด ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ]]
  • 05.01(4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด
   • [[05.01(4.1.1) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ ผลิตและดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด ความจุไม่เกิน 3,250 CC]]
   • [[05.01(4.1.2) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ ผลิตและดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด ความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 CC]]
  • 05.01(4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษีมาตรา 144 เบญจ
   • [[05.01(4.2.1) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง ม.144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)]]
   • [[05.01(4.2.2) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง ม.144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 C.C.แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ เกิน 220 แรงม้า (HP)]]
   • [[05.01(4.2.3) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง ม.144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 C.C.แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)]]
   • [[05.01(4.2.4) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่ รมต. กำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้าหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง ม.144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)]]

เอกสารอ้างอิง

 1. ประกาศกระทรวงการคลัง