รถยนต์โดยสาร

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถตูหรือรถยนตที่ออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสารจํานวนมากรวมทั้งรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน [1]


พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกระทรวงการคลัง