รถยนต์โดยสารใช้เอทานอล+น้ามัน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ประเภทสินค้าหลัก

  • 05.01-05.02(3) ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง