รับเบอร์โซลเว้น

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สารละลายไฮโดรคาร์บอน ชนิดรับเบอร์โซลเว้น (Rubber Solvent)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • วัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า
  • ใช้เป็นวัตถุดิบ/ส่วนผสม ในอุตสาหกรรม
  • ใช้ในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
   • ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต
   • ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์
  • ใช้งานโดยตรง ในอุตสาหกรรม
   • ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
  • ขายปลีก
 • มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม
ใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม

 • กลุ่มงานเกี่ยวกับการเคลือบพื้นผิว
 • กลุ่มงานเกี่ยวกับกาวและยาง
 • กลุ่มงานหมึกพิมพ์
 • กลุ่มงานช่วยในการทำปฏิกิริยา โพลีเมอร์ เรซิ่น
 • กลุ่มงานซักแห้ง
 • กลุ่มงานเรซิ่น
 • กลุ่มงานน้ำมันหล่อลื่น
 • กลุ่มงานปิโตรเคมี
 • กลุ่มอื่นๆ

ชื่อทางการค้า

มีชื่อทางการค้า อาทิเช่น

 • RUBBER SOLVENT 2000
 • SHELLSOL 60/145
 • SBP X 2000
 • SOLVENT 1425
 • PEGASOL 1425
 • SOLVENT 120
 • ES 1425
 • INNOVATE 40
 • FBP 35/90
 • SHELLSOL BF
 • OSCOL 205
 • SBP 80/100/EXXSOL DSP 80/100 FLUID
 • SHELLSOL RS
 • CLEAN OIL CL25A
 • FBP 80/100
 • SBP 95/140
 • PENESOL BF
 • RUBBER SOLVENT 1425/RUBBER SOLVENT
 • S 1425
 • ACTREL 1000V/ACTREL 1000V FLUID
 • RUBBER SOLVENT #120
 • SBP D 40
 • SHELLSOL D 40
 • CL 25A
 • RUBBER SOLVENT #1425
 • TN 1425
 • SBP 80/110 LNH
 • SBP 80/100 LNH
 • SBP X55
 • TOPSOL 60/145
 • TOPSOL X 2000
 • TOPSOL BF

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.90(3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เอกสารอ้างอิง