สารทำลายชั้นบรรยากาศ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารทำลายชั้นบรรยากาศ

รูปที่ 1-1 สาระสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารทำลายชั้นบรรยากาศ

สารทำลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting Substances, ODS) เป็นกลุ่มของสารประเภท ไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบเป็นคลอรีน ฟลูออรีน และโบรมีน หรือกลุ่มของสารประเภทฮาโลเจเนเต็ตไฮโดรคาร์บอน (Halogenated Hydrocarbon) ดังแสดงในรูปที่ 1-1 ตัวอย่างสารทำลายชั้นบรรยากาศเช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon, CFCs) ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbon, HCFCs) หรือ ฮาลอน (Halons) เป็นต้น องค์ประกอบของสารในกลุ่มนี้ เมื่อมีการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศระดับสตราโทสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่มีโอโซน (O3) จะเกิดการแตกตัว และมีการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของโอโซน มีผลทำให้โมเลกุลโอโซนนั้นถูกทำลาย ซึ่งความสำคัญของโอโซนคือทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทะลุผ่านเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศ ในปริมาณที่มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หรือส่งกระทบต่อระบบนิเวศของโลกได้ ชั้นบรรยากาศของโลก

โดยกลไกในการทำลายโอโซนของสารในกลุ่มนี้ เริ่มต้นจากการที่สารทำลายชั้นบรรยากาศมีการลอยตัวสูงขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ และได้ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ทำให้โมเลกุลของสารดังกล่าวแตกตัวให้อะตอมของคลอรีน (CI) และเมื่ออะตอมของคลอรีนไปทำปฏิกิริยากับโอโซน เกิดเป็นสารประกอบชื่อคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) และก๊าซออกซิเจน (O2) โดยที่คลอรีนในสารประกอบคลอรีนโมโนออกไซด์ จะหลุดออกมาและไปทำลายโอโซนหรือทำให้โอโซนเกิดการแตกตัว โดยมีการดึงอะตอมของออกซิเจนออกมาต่อเนื่องกันไป โดยที่อะตอมของคลอรีนที่หลุดออกมา 1 อะตอมนั้น มีความสามารถในการทำลายโอโซน 1 โมเลกุลได้เป็นพันครั้ง เพราะเมื่อคลอรีนโมโนออกไซด์มีการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเดี่ยว ก็จะทำให้เกิดคลอรีนอะตอมเดี่ยวขึ้นอีกครั้ง เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นการทำลายโอโซนไปอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของสารทำลายชั้นบรรยากาศ
ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2532 รวมถึงเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนด้วย ซึ่งมีพันธกรณีที่ต้องดำเนินการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศ ให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2553 จึงเป็นที่มาของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นมาตรการในการสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้สารทำลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน เป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเภทที่ 08.90 ตอนที่ 8 สินค้าอื่น ๆ ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ความหมายตามพระราชบัญญัติสารทำลายโอโซน พุทธศักราช 2486 คำว่า สารทำลายโอโซน หมายความว่า สารทำลายโอโซนซึ่งทำด้วยกระดาษหรือหนัง รวมถึงสารทำลายโอโซนซึ่งทำด้วยพลาสติก วัตถุจำพวก พลาสติก หรือวัตถุเทียมหนัง หรือซึ่งทำด้วยวัตถุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สารเคมีที่จัดว่าเป็นสารทำลายชั้นบรรยากาศ ได้แก่

 • คาร์บอนเตตระคลอไรด์
  ตารางที่ 1-1 ตัวอย่างค่า ODP ของสารทำลายชั้นบรรยากาศบางชนิด
 • ไตรคลอโรอีเทน
 • ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
 • ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
 • ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
 • ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
 • คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
 • โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
 • โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
 • ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
 • อื่นๆ

สารเคมีเหล่าจะนี้มีความสามารถในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หรือที่เรียกว่า ศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Potential, ODP) แตกต่างกัน โดยสารที่มีค่า ODP มากจะมีศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนสูงกว่าสารที่มีค่า ODP ต่ำดังแสดงในตาราง 1-1

คุณลักษณะสารทำลายชั้นบรรยากาศ

คุณลักษณะสารทำลายชั้นบรรยากาศ
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี ข้อมูลประเภทสารเคมี
2 องค์ประกอบส่วนผสม องค์ประกอบส่วนผสมสำคัญของสารทำลายชั้นบรรยากาศ
3 ข้อมูลอันตราย ข้อมูลผลกระทบและอันตรายของสารทำลายชั้นบรรยากาศ
4 มาตรฐานการปฐมพยาบาล มาตรฐานวิธีการปฐมพยาบาล
5 มาตรฐานผจญเพลิง มาตรฐานวิธีการป้องกันอัคคีภัย
6 มาตรการเมื่อรั่วไหล มาตรการดำเนินการเมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี
7 ข้อปฏิบัติการเก็บรักษา รายละเอียดสำคัญในการเก็บรักษา
8 การควบคุมการสัมผัสสาร ข้อมูลการควบคุมเมื่อมีการสัมผัสสาร
9 สมบัติทางเคมีและกายภาพ คุณสมบัติสำคัญทางเคมีและกายภาพของสารเคมี
10 ความเสถียรต่อปฏิกริยา ความเสถียรต่อปฏิกริยาของสารเคมี
11 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
12 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตของสารทำลายชั้นบรรยากาศ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
12.01 สารทำลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
(1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 30
(2) ไตรคลอโรอีเทน 30
(3) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน 30
(4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน 30
(5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน 30
(6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน 30
(7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน 30
(8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน 30
(9) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน 30
(10) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน 30
(11) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (10) 0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสารทำลายชั้นบรรยากาศ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสารทำลายชั้นบรรยากาศ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

วิธีการคำนวณภาษี

คำนวณค่าภาษีสรรพสามิตสำหรับสารทำลายชั้นบรรยากาศในอัตราตามมูลค่า = (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า(ร้อยละ) x 0.01)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของสารทำลายชั้นบรรยากาศคือ 10,000 บาท/กรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศจำนวน 30 กรัม
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (10,000 x 30 x 0.01 x 30) = 90,000 บาท
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 = 90,000 x 0.1 = 9,000 บาท
รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ = 99,000 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) ของสารทำลายชั้นบรรยากาศ

เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สารทำลายชั้นบรรยากาศได้ยกเลิกการนำเข้าตามตามข้อกําหนด กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่มีความจำเป็นต้องจับคู่พิกัดศุลกากรเนื่องจากไม่มีการนำเข้าสินค้าทำลายชั้นบรรยากาศแล้ว แต่สามารถตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าสำหรับระบบคอมลงระบบสารานุกรมสรรพสามิต ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม