สารละลายไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สารละลายไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • วัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า
  • ใช้เป็นวัตถุดิบ/ส่วนผสม ในอุตสาหกรรม
  • ใช้ในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
   • ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต
   • ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์
  • ใช้งานโดยตรง ในอุตสาหกรรม
   • ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
  • ขายปลีก
 • มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม
ใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.90(3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เอกสารอ้างอิง