สุรา (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณหน่วยละ(บาท)
(ต่อปริมาณหนึ่งลิตร แห่งแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 
 ด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือ ที่กรมสรรพสามิต รับรอง)
ตอนที่ 13 สุรา
13.01 (๑) สุราแช่
(ก) ชนิดเบียร์ 30 3000
(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทําจากองุ่น 30 3000
(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือ ไวน์องุ่น 30 3000
(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค) 30 3000
13.02 (๒) สุรากลั่น 80
(ก) ชนิดสุราขาว 30 1000
(ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) 30 1000

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้