องค์ประกอบของสารในกลุ่ม

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

องค์ประกอบของสารในกลุ่มนี้ เมื่อมีการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศระดับสตราโทสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่มีโอโซน (O3) จะเกิดการแตกตัว และมีการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของโอโซน มีผลทำให้โมเลกุลโอโซนนั้นถูกทำลาย ซึ่งความสำคัญของโอโซนคือทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทะลุผ่านเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศ ในปริมาณที่มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หรือส่งกระทบต่อระบบนิเวศของโลกได้ ชั้นบรรยากาศของโลก ดังแสดงในรูปที่ 1-2 จากหลักการข้างต้น ประกอบกับในปี พ.ศ. 2524 ได้มีหลักฐานที่คณะสำรวจชาวอังกฤษ นำโดย ดร.โจ ฟาร์แมน ได้เปิดเผยถึงการลดปริมาณลงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ จนเกิดเป็น หลุมโอโซน (Ozone Hole) ขึ้นที่บริเวณเหนือทวีปแอนตาร์กติค โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามีสาเหตุเกิดจากสารในกลุ่มดังกล่าว ทำให้ในปี พ.ศ. 2530 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการให้มีการเจรจาข้อตกลงกันระหว่างนานาประเทศ และร่างข้อกำหนดมาตรการในการลดการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน โดยมีประเทศทั่วโลก 47 ประเทศได้ให้สัตยาบันที่นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่า พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) ซึ่งจากพิธีสารนี้ทำให้เกิดโครงการที่ดำเนินการโดยประเทศต่างๆ เพื่อลดและเลิกการผลิต รวมถึงการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีแนวทางในการรณรงค์ให้มีการใช้สารกลุ่มอื่นที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกันหรือใกล้เคียง แต่มีผลให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่น้อยกว่ามาใช้แทน