อื่นๆ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

อื่น ๆ สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น ได้แก่ คลอโรไตรฟลูออโรมีเทน (ซีเอฟซี-13) เพนตะคลอโรฟลูออโรอีเทน (ซีเอฟซี-111) เตตระคลอโรไดฟลูออโรอีเทน (ซีเอฟซี-112) เฮพตะคลอโรฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-121) เฮกซะคลอโรไดฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-212) เพนตะคลอโรไตรฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-213) เตตระคลอโรเตตระฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-214) ไตรคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-215) ไดคลอโรเฮกซะฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-216) และคลอโรเฮพตะฟลูออโรโพรเพน (ซีเอฟซี-217) เป็นต้น