เรือ (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าเรือตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเรือ

ความหมายตามพระราชบัญญัติเรือไทย

  • เรือ คือยานพาหนะทางน้ำ จำแนกออกได้เป็นหลายประเภท เรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพษามิตได้แก่ เรือยอชต์ (Yacht) ซึ่งเป็นยานพาหนะทางน้ำที่มีความหรูหรา และมีราคาแพง ใช้ในการท่องเที่ยว พักผ่อน ในทะเลและมหาสมุทร
  • เรือยอช์ท จัดเป็นเรือสำราญกีฬา ประเภทเดียวกับ Speed Boat, Power Boat และ Jetski ตามการจำแนกประเภทของกองทะเบียนเรือกรมเจ้าท่า ซึ่งสามารถจำแนกประเภทตามลักษณะของเรือยอช์ทได้ดังนี้
    • Sailing Boat ได้แก่ เรือยอช์ทที่แล่นด้วยกำลังลมเป็นหลัก มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กไว้ใช้ในกรณีไม่มีลม
    • Motor Boat ได้แก่ เรือยอช์ทที่แล่นด้วยกำลังของเครื่องยนต์ที่นิยมกันอยู่โดยทั่วไป มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่มากกว่า 200 ตันกรอส หรือที่เรียกว่า Mega Yacht


ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

เรือ

ความหมายตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 8

  • เรือ หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเรือ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 8 เรือ
08.01 เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสําราญ 50
08.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเรือในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้