เอทิลีน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อีทีน(Ethene) สินค้าประเภทนี้ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ที่โรงโอเลฟินส์ผลิตได้จากการแตกตัวโมเลกุลด้วยไอน้ำ(Steam cracking) โดยใช้อีเทน โพรเพน แอลพีจี หรือแนพทา เป็นวัตถุดิบ มีสูตรโมเลกุลเป็น C2H4 มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

  • มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่
ค่าที่เป็นไปได้ ใช่ หรือ ไม่ใช่
  • มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ระหว่าง 1-100 ไม่มีติดลบ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นก.ก.
เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.09(1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.09(2) เอทิลีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
  • 01.11(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของ บิวทีลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

เอกสารอ้างอิง


[[Category:สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมั