โคมไฟฟ้าและโคมระย้า (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้าตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า

  • โคมไฟฟ้า (Electrical Lamp) เป็นเครื่องไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ให้แสงสว่าง ที่ผู้ใช้สามารถบังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้
  • โคมระย้า หรือ แชนเดอเลียร์ (Chandelier) เป็นโคมไฟฟ้าประเภทตกแต่ง ที่แขวนบนเพดานหรือผนัง ตามห้องโถงหรือสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม อาคารสถานที่ ตลอดจนที่อยู่อาศัยต่างๆ เป็นต้น

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

ความหมายตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 3

  • เครื่องไฟฟ้า หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบ กับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย
  • โคมไฟฟ้าและโคมระย้า เป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่ง หมายถึงโคมไฟฟ้าและโคมระย้า สําหรับติดเพดานหรือผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สําหรับให้แสงสว่างกลางแจ้ง หรือถนนหลวง

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า
03.01 โคมไฟฟ้าและโคมระย้าสำหรับติดเพดานหรือผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง 30


กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้าในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้