โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สืบเนื่องจากการดำเนินการในระยะที่ 1 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 –2559 (งานส่วนที่ 2 จัดทำโครงสร้างและกำหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต (Data Taxonomy)) ซึ่งทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาและจัดทำมาตรฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต โดยครอบคลุมสินค้าหลัก 5 ประเภทสินค้า เป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั้น

สำหรับโครงการระยะที่ 2 นี้ ทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อม และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 (Excise Data Taxonomy Phase II) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหลักปัจจุบันทั้งหมดของกรมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานสากล สามารถให้บริการได้กว้างขวางขึ้น และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมการระบบฐานข้อมูลรองรับการให้บริการธุรกรรมของสำนักงานภายใน
กรมสรรพสามิตโดยเป็นธุรกรรมด้านภาษีของผู้เสียภาษีสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 • เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างประเทศ
 • เพื่อปรับปรุงให้โปรแกรมระบบงานมีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้บริการจำนวนผู้ใช้งานที่มีหลากหลายและมากขึ้น
 • เพื่อพัฒนาระบบงานหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้เสียภาษีอากรได้แก่ระบบทะเบียน และระบบใบอนุญาตให้สอดรับกับโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานใหม่
 • เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการธุรกรรมด้านภาษีให้ได้มาตรฐานและเป็นสากลรองรับงานสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเปิดบริการในอนาคตที่กว้างขึ้น

รายชื่อคณะทำงานโครงการ

คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลการกาหนดโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล (Data Taxonomy) และปรับปรุงแบบพิมพ์ ที่ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี

 1. นายจุมพล ริมสาคร - ประธานกรรมการ, ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
 2. นางสมณีย์ มงคลโภชน์ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
 3. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ - ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทำงานกำหนดโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล (Data Taxonomy) และปรับปรุงแบบพิมพ์ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

 1. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ - ประธานคณะทางาน, ผู้อานายการสรรพสามิตภาคที่ 6
 2. นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล - คณะทำงาน, สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

คณะทำงานจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.)

 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ - ที่ปรึกษาคณะทางาน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ - ผู้อำนวยการโครงการ
 3. รองศาสตราจารย์วิจัย ดร. ชุติพร อนุตริยะ - ผู้จัดการโครงการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ - คณะทำงาน
 5. ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ - คณะทำงาน
 6. ดร. มารุต บูรณรัช - คณะทำงาน
 7. ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ - คณะทำงาน
 8. นายสมเกียรติ โกศลสมบัติ - คณะทำงาน
 9. นายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ - คณะทำงาน
 10. นายพรเทพ คงไชย - คณะทำงาน
 11. นางขวัญฤทัย นกแก้ว - คณะทำงาน
 12. นายธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ - คณะทำงาน
 13. นายบุญชัย เจริญด้วยศีล - คณะทำงาน
 14. นางสาวพนิดา กิจรัตนา - คณะทำงาน
 15. นายนภชาติ กัลยาณพันธ์ - คณะทำงาน
 16. นายวัชระ ศรีสวัสดิ์ - คณะทำงาน
 17. นายพิชญ์ธาร เลิศอุดมธนา - คณะทำงาน
 18. นายศุภณัฐ เหลาทอง - คณะทำงาน