โทรคมนาคม

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปของบริการโทรคมนาคม

ความหมายโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)

  • บริการโทรคมนาคม คือ การส่งแพร่กระจายหรือการรับสัญลักษณ์ สัญญาณ ข้อความ ภาพและเสียงใดๆหรือหมายถึงกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเพื่อการใช้งานคุณสมบัติปกติของสายส่งคลื่นวิทยุ การมองเห็น หรือระบบทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ความหมายโดยคณะกรรมการบริการกระจายเสียง บริการโทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งทำหน้าที่กำกับการประกอบบริการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และ พระราชบัญญัติการประกอบบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) และได้ให้คำนิยามต่างๆไว้ดังนี้

  • บริการโทรคมนาคม หมายความว่า บริการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกำกับบริการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคม
  • การประกอบบริการโทรคมนาคม หมายความว่า การประกอบบริการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการ ด้านบริการ โทรคมนาคมแก่ บุคคลอื่นทั่วไป
  • เลขหมายโทรคมนาคม หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมาย ในโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการโทรคมนาคม
  • โครงข่ายโทรคมนาคม หมายความว่า กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรง หรือโดยผ่านเครื่อง ชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่กำหนด ด้วยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็ก ไฟฟ้าอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน
  • เชื่อมต่อ หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทาง พาณิชย์เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมฝ่ายหนึ่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งได้


ประเภทบริการโทรคมนาคม

ภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรคมนาคม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม โดยยึดหลักโครงข่ายโทรคมนาคม หรือสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Network or Facility Based) และบริการโทรคมนาคม (Service Based) ไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. ลักษณะของกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม ถือเกณฑ์การกําหนด ลักษณะกิจการโทรคมนาคม โดยพิจารณาจากหลักกรรมสิทธิ์ และสิทธิการครอบครองโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ สามารถจําแนกลักษณะกิจการโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการโทรคมนาคมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้

  • การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)
  • การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เช่าใช้ (Network Provider Only)
  • การเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Leasing the Network for Service Provider Only)
  • การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility)

2. ประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่เป็นการให้บริการโทรคมนาคม (Service Based) ถือเกณฑ์การกําหนดประเภทกิจการโทรคมนาคมตามสารสนเทศ (Information Based) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทาง (End User) ทั้งนี้ สามารถจําแนกประเภทกิจการโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการโทรคมนาคมได้ 3 ประเภท ดังนี้

  • การให้บริการเสียง (Voice)
  • การให้บริการข้อมูล (Data)
  • การให้บริการพหุสื่อหรือสื่อผสม (Multimedia)

กิจการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทบริการโทรคมนาคม
  • กิจการโทรคมนาคม
    • กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน
    • กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
    • อื่นๆ

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม

ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการโทรคมนาคม จำเป็นต้องเสียภาษีแก่กรมสรรพสามิต ตามอัตราการจัดเก็บที่กรมสรรพสามิตกำหนด

โทรคมนาคมจัดเก็บภาษีใน อัตราร้อยละ 10 โดยให้คิดภาษีจากค่าสมาชิกและค่าบริการสนาม
(1) ค่าสมาชิก เสียอัตราภาษี 10 %
(2) ค่าบริการสนาม เสียอัตราภาษี 10 %
(3) รายรับอื่นๆ ยกเว้นภาษี


คุณลักษณะของบริการโทรคมนาคม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ.01-12ก คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 ทวิ (1) และ (2)
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง" = รายรับการออกสลากกินแบ่ง x อัตราภาษีสรรพสามิต