โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (Bromotrifluoromethane, CF3Br) สารโบรโมไตรฟลูออโรมีเทน หรือเรียกในชื่อ ฮาลอน 1301 (Halon 1301) เป็นสารที่ถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันกับ สารฮาลอน 1211 แต่มีจุดเดือดและระดับความเป็นพิษต่ำกว่ามาก ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสารดับเพลิงเช่นเดียวกัน