ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกระบวนการผลิตสารโอเลฟินส์(เอทิลีนและโพรพิลีน) ในขั้นตอนการแตกสลายโมเลกุลด้วยไอน้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีช่วงการกลั่นเช่นเดียวกับแนพทา แต่มีปริมาณอะโรเมติกส์สูง เช่น เบนซีน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่าออกเทนสูง นำไปใช้ผสมน้ำมันเบนซินได้เช่นเดียวกับรีฟอร์เมท นอกจากนี้ในกระบวนการแตกสลายก๊าซออยล์ที่หน่วย Cracking unit เพื่อผลิตน้ำมันให้ได้เช่นเดียวกับการกลั่นน้ำมันดิบในหอกลั่นบรรยากาศ อาจจะได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.02(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.02(2) แนพทาฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค. 2534)
  • 01.02(3) แนพทาฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 31)ลว.17 พ.ย.2536