ไพ่ (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าไพ่

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าไพ่

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ
ตอนที่ 15 สินค้าไพ่
15.01 ไพ่ 60 100 ใบ / 500 บาท

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าไพ่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้