ไวท์สปิริต

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สารละลายไฮโดรคาร์บอน ชนิดไวท์สปิริต (White Spirit)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • วัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า
  • ใช้เป็นวัตถุดิบ/ส่วนผสม ในอุตสาหกรรม
  • ใช้ในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
   • ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต
   • ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์
  • ใช้งานโดยตรง ในอุตสาหกรรม
   • ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
  • ขายปลีก
 • มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม
ใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม

 • กลุ่มงานเกี่ยวกับการเคลือบพื้นผิว
 • กลุ่มงานเกี่ยวกับกาวและยาง
 • กลุ่มงานหมึกพิมพ์
 • กลุ่มงานทำความสะอาด, การขัดเงา
 • กลุ่มงานช่วยในการทำปฏิกิริยา โพลีเมอร์ เรซิ่น
 • กลุ่มงานซักแห้ง
 • กลุ่มงานเรซิ่น
 • กลุ่มงานน้ำมันหล่อลื่น
 • กลุ่มงานปิโตรเคมี
 • กลุ่มอื่นๆ

ชื่อทางการค้า

มีชื่อทางการค้า อาทิเช่น

 • S 3040
 • SOLVENT 3040/SOLVENT 3040 FLUID
 • PEGASOL 3040/PEGASOL 3040 FLUID
 • FBP 100/250
 • SOLVENT SS
 • WS 200
 • WS 103
 • MINERAL SPIRITS
 • SK 220
 • IK 250
 • LAWS
 • EPF 2T
 • SOLVENT ASP
 • BITSOL 60
 • INNOVATE 80
 • ES 75
 • SPIRIT 500
 • DISOL 65
 • T 80
 • HS 80
 • VARSOL 80
 • OXOL 205
 • PART CLEANER/SFC 3810329,R 06650
 • PRODUCT PC 3040
 • SOLVENT 200
 • BITSOL 40
 • BITSOL 30
 • CHEMSOL 3040
 • 3040 SOLVENT
 • WHITE SPIRIT 3040/WHITE SPIRIT
 • KESOL 40/BITSOL 80
 • WS 3040
 • IK SOLVENT
 • CLEANING SOLVENT #190
 • WHITE SPIRIT #190
 • PAINT SOLVENT #200
 • WHITE SPIRIT #200
 • WHITE SPIRIT #260
 • PRIME WHITE SPIRIT #260
 • PRIME WHITE SPIRIT 3040
 • PRIME WHITE KEROSINE #260
 • COLOUR SOLVENT #310
 • INK BLENDING SOLVENT #310
 • WHITE SPIRIT #310
 • KEROSENE INK SOLVENT #310
 • WHITE SPIRIT 3040
 • HAWS
 • LOW AROMATIC
 • SOLVENT 1620
 • KOCOSOL 80
 • AGRO X65
 • CLEANING NO.40
 • WASHING OIL NO.30
 • WS-1
 • WS-2

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.90(3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เอกสารอ้างอิง