01.01(1)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

พิกัด 01.01(1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ) ลว. 13 พ.ค. 2552


อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 0 ต่อลิตรหรือกิโลกรัม ร้อยละ 42 ต่อลิตรหรือกิโลกรัม
อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ เพดานอัตราภาษีตามปริมาณ
หน่วยละ 7.00 บาท หน่วยละ 10.00 บาท


ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง