01.90(3.1)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สารละลายไฮโดรคาร์บอน

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด[1]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ตามประเภทที่ 01.90 (3) ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดให้สินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่มีจุดเดือดสุดท้าย (Final Boiling Point) ไม่เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 เป็นสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ตามประเภทที่ 01.90 (3) ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เว้นแต่

1.1 สารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ แต่ไม่รวมถึงเพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene) 1.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ไขหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก น้ำมันไฮโดรลิค และไว้ท์ออยล์ (White oil)

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552


อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 30 ต่อลิตรหรือกิโลกรัม ร้อยละ 42 ต่อลิตรหรือกิโลกรัม
อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ เพดานอัตราภาษีตามปริมาณ
หน่วยละ 0 บาท หน่วยละ 10 บาท


ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. "ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552"