01.90(3.2)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สารละลายไฮโดรคาร์บอน

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด[1]ที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด[2]

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
-ยกเว้นภาษี- ร้อยละ 42 ต่อลิตรหรือกิโลกรัม
อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ เพดานอัตราภาษีตามปริมาณ
-ยกเว้นภาษี- หน่วยละ 10 บาท

ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. "ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552"
  2. "ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552"