08.90(2.5) อื่นๆ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์จักรยานยนต์ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากอัตราสินค้าทั้งหมด

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ ยกเว้นภาษี ร้อยละ 30


ที่มา