การขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำเข้าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ตนจดทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตแล้ว
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
3. ยื่นต่อ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ

แบบคำขออนุญาต

เอกสารประกอบ

  1. สำเนาใบกำกับสินค้า
  2. สำเนาใบสั่งซื้อ
  3. สำเนาใบรายการบรรจุสินค้า
  4. สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ภษ.01-18 จากผู้นำเข้า
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม ภษ.01-22 จำนวน 3 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสารประกอบ

และรับรองสำเนาเอกสารด้วย

  1. เจ้าหน้าที่ตรวจแบบ ภษ.01-22 และเอกสารแนบ
  2. เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ผู้นำเข้ามาชำระค่าธรรมเนียมนำเข้าและค่าภาษีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
  3. เจ้าหน้าที่ทำบันทึกพร้อมแนบ แบบ ภษ.01-22 ให้สรรพสามิตพื้นที่ลงนามในหนังสืออนุญาตและในภษ.01-22
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 45 นาที

- ดูเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี แบบ ภษ.01-18

- ดูเอกสารคำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ ภษ.01-22