การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ
  1. แบบ ภษ.01-05 จำนวน 4 ฉบับ
  2. ใบทะเบียนสรรพสามิต
  3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  4. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และบัญชีรายการค้างชำระภาษี
  6. ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชำรุดในสาระสำคัญ
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน ยื่นแบบ ภษ.01-04 เพื่อขอจดทะเบียนใหม่ภายใน 30 วันก่อนวันเริ่มผลิตสินค้าหรือบริการ และเมื่อได้รับใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับใหม่แล้ว ให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิต
  2. นัดผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการเพื่อทำการตรวจเลิกกิจการ
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 1 วันนับแต่วันที่ไปตรวจโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

ดูเอกสารคำขอย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ แบบ ภษ.01-05