Changes

Petroleum and Petroleum Products

36 bytes removed, 15:17, 26 August 2015
/* Petroleum and Petroleum Products Properties */
==Petroleum and Petroleum Products Properties==
 
 
{| class="wikitable"
| A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9||เครื่องหมายการค้า||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)||Petroleum and Petroleum Products
|- valign="top"
| B3, C3||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||Petroleum and Petroleum Products
|- valign="top"
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับJet fuel||วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับJet fuel ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ||Jet fuel
Administrator
124
edits