ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
(มิได้แสดง 44 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 5 คน)
แถว 1: แถว 1:
 +
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
[[ไฟล์:Benzine.jpg|200px|thumb|right|น้ำมันเบนซิน]]
+
[[ไฟล์:Benzine.jpg|200px|thumb|right|น้ำมันแก๊สโซฮอล์]]
[[ไฟล์:Diesel.png|180px|thumb|right|น้ำมันดีเซล]]
+
[[ไฟล์: BioDiesel.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันไบโอดีเซล]]
 
[[ไฟล์:JetFuel.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น]]
 
[[ไฟล์:JetFuel.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น]]
 
[[ไฟล์:Kerosene.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันก๊าด]]
 
[[ไฟล์:Kerosene.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันก๊าด]]
 
[[ไฟล์:HydroCarbon.jpg|180px|thumb|right|สารละลายไฮโดรคาร์บอน]]
 
[[ไฟล์:HydroCarbon.jpg|180px|thumb|right|สารละลายไฮโดรคาร์บอน]]
  
'''ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน'''
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 '''สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน''' หมายความว่า
 
+
ตาม[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527] ได้ให้ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
+
 
+
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
+
  
'''ประเภทสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามชนิดสินค้า'''
+
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ระบุความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ                  ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิได้ผลิตจากการปิโตรเลียม ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น
* สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
** สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน
+
*** น้ำมันเบนซิน
+
**** น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
+
***** น้ำมันแก๊สโซฮอล์
+
*** แนพทา
+
*** ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน
+
*** รีฟอร์เมท
+
*** น้ำมันก๊าด
+
*** น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
+
*** น้ำมันดีเซล
+
**** น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
+
***** น้ำมันไบโอดีเซล
+
**** น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
+
*** น้ำมันเตา
+
**** น้ำมันเตาชนิดที่ 1
+
**** น้ำมันเตาชนิดที่ 2
+
**** น้ำมันเตาชนิดที่ 3
+
**** น้ำมันเตาชนิดที่ 4
+
**** น้ำมันเตาชนิดที่ 5
+
*** ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
+
*** สารละลายไฮโดรคาร์บอน
+
**** รับเบอร์โซลเว้น
+
**** ไวท์สปิริต
+
**** เบนซีน
+
**** เพนเทน
+
**** เฮกเซน
+
**** เฮปเทน
+
**** โทลูอีน
+
**** ไซลีน
+
***** พาราไซลีน
+
***** มิกซ์ไซลีน
+
***** ออร์โธไซลีน
+
***** เมตาไซลีน
+
**** สารละลายไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
+
** สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
+
*** ก๊าซธรรมชาติเหลว
+
*** ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
+
*** ก๊าซโพรเพน
+
*** ก๊าซมีเทน
+
*** ก๊าซอีเทน
+
*** ก๊าซบิวเทน
+
*** ไอโซเมอร์ของบิวเทน
+
*** เอทิลีน
+
*** โพรพิลีน
+
*** บิวทิลีน
+
*** ไอโซเมอร์ของบิวทีลีน
+
*** บิวทาไดอีน
+
  
 
==คุณลักษณะสินค้า==
 
==คุณลักษณะสินค้า==
แถว 73: แถว 22:
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลสินค้า'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลสินค้า'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ค่าที่เป็นไปได้'''
 
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทสินค้าน้ำมันฯ'''
 
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| B1||มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร||ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||น้ำมันเบนซิน
+
| B1||มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร||ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| B2||มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||น้ำมันเบนซิน
+
| B2||มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| B7||มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน||จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด [[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/31.PDF อ้างอิง]]||ใช่ หรือ ไม่||น้ำมันเบนซิน
+
| B7||มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน||จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| B4||ค่าออกเทน||ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||น้ำมันเบนซิน
+
| B4||ค่าออกเทน||ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A2, B5, C5, D3||มีหน่วยนับเป็นลิตร||เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร||ลิตร||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติเหลว
+
| A2, B5, C5, D3||มีหน่วยนับเป็นลิตร||เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| D3||มีหน่วยนับเป็นก.ก.||เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.||ก.ก.||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
+
| D3||มีหน่วยนับเป็นก.ก.||เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A2, E6||มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม||ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||ลิตร หรือ กิโลกรัม||น้ำมันเตา, สารละลายไฮโดรคาร์บอน, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
+
| A2, E6||มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม||ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A3, B6, C6, D4, E7||ที่มา||ที่มาของสินค้า||ผลิตภายในประเทศ หรือ นำเข้า||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| A3, B6, C6, D4, E7||ที่มา||ที่มาของสินค้า
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9||เครื่องหมายการค้า||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)||อักขระ||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9||เครื่องหมายการค้า||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| B3, C3||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| B3, C3||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ||น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
+
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| ||มีเลขเจพี||เลขเจพี||JP1-JP8||น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
+
| ||มีเลขเจพี||เลขเจพี
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| C2||มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||น้ำมันดีเซล
+
| C2||มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| C10||จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่||มีสถานที่ขายน้ำมันดีเซล||ใช่ หรือ ไม่||น้ำมันดีเซล
+
| C10||จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| C10||เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันดีเซล||ใช่ หรือ ไม่||น้ำมันดีเซล
+
| C10||เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| C1||มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||น้ำมันดีเซล
+
| C1||มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| C4||จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล||เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย||เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว หรือ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า||น้ำมันดีเซล
+
| C4||จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล||เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| ||มีค่าความหนืด||มีค่าความหนืด||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||น้ำมันเตา
+
| ||มีค่าความหนืด||มีค่าความหนืด
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
+
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| E10||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าสารละลายไฮโดรคาร์บอน||||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
+
| E10||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าสารละลายไฮโดรคาร์บอน
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| E5||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ||ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม, ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต, ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรม, ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์, ขายปลีก||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
+
| E5||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| D7||มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||ก๊าซปิโตรเลียมเหลว,  ก๊าซโพรเพน
+
| D7||มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| D2||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
+
| D2||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| D1||มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||เอทิลีน, โพรพิลีน
+
| D1||มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A6||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| A6||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| E1||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| E2||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| E4||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่||อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)
 +
|- valign="top"
 +
| C11||มีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดหรือไม่||นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 +
|- valign="top"
 +
| D9||มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่||มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน
 +
|- valign="top"
 +
| A10||มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือไม่||มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 +
|- valign="top"
 +
| A8||เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลวหรือไม่||เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลว
 +
|- valign="top"
 +
| A9||น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้วหรือไม่||น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว
 +
|- valign="top"
 
|}
 
|}
  
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
  
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปัจจุบัน ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
+
===พระราชบัญญัติ===
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
 +
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 10)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze5/~edisp/uatucm319917.pdf กฎกระทรวง กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (เลขอ้างอิง 162)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/064/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 297)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/42.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 12)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
  
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/13.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (เลขอ้างอิง 41)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/001/18.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ..2534]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/161/1.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 126) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23  (เลขอ้างอิง 252) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/254/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 129) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557]
+
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/068/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ..2552]
+
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/074/7.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56) ลงวันที่ 28 กันยายน พ..2542]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/095/8269.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2535]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200410102952.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 493)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/060/5.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 95) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ..2555]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200331094122.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เลขอ้างอิง 487)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/41.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.. 2552]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200410105119.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 10) (เลขอ้างอิง 494)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/33.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.. 2552]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200120181151.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (เลขอ้างอิง 452)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/31.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมาย ระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552]
+
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 115)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/37.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ.2552 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/124.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม (เลขอ้างอิง 129)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/035/19.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/126.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (เลขอ้างอิง 128)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0D/00142829.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298614.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 119)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/122/15.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/117.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น (เลขอ้างอิง 127)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/024/16.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjg1/~edisp/uatucm285065.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว (เลขอ้างอิง 126)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/017/39.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298612.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว (เลขอ้างอิง 125)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/121/28.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/78.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (เลขอ้างอิง 117)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/45.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/156.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (เลขอ้างอิง 159)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/30.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298623.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม (เลขอ้างอิง 118)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00139690.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/288/19.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความน้ำมันประเภทสินค้าน้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 109)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298610.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เลขอ้างอิง 120)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/97.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เลขอ้างอิง 122)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298620.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เลขอ้างอิง 121)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/101.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 124)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/100.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน (เลขอ้างอิง 123)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/288/19.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าน้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 109)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301314.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26(1) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 103 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 153)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560(เลขอ้างอิง 96)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298622.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 161)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306539.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 174)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7_%E0%B8%89_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 243)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDFประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 7) (เลขอ้างอิง 382)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/EDI.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 285)]
 +
* [http://edi.excise.go.th/system/upload/0007.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 6) (เลขอ้างอิง 299)]
 +
 
 +
===ระเบียบกรมสรรพสามิต===
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200515094249.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ.2563 (เลขอ้างอิง 505)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/26.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 48)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273160.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 49)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 50)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311060.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต การเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 51)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290675.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 52)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (เลขอ้างอิง 53)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/90.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ที่ใช้น้ำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 54)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/49.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 55)]
 +
* [http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_524630.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 56)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290461.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 57)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/61.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 58)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331569.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (เลขอ้างอิง 191)]
  
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
+
! rowspan=3 style="width: 6%;"| ประเภทที่
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''รายการ'''
+
! rowspan=3 style="width: 49%;"|รายการ
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ)'''
+
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''หน่วย'''
+
|-
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)'''
+
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
|- valign="top"
+
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
 +
|-
 +
! style="width: 8%;"|หน่วย
 +
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 
| 01.01
 
| 01.01
|| - น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน||||||
+
|| น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
 
|  
 
|  
แถว 172: แถว 187:
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center"|ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center"|ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center"|5.6
+
| align="center"|6.5
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)
 
| ||(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.6
+
| align="center" |6.5
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(3) น้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
+
| ||(3) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
|align="center"|ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |0
||
+
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |5.85
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
+
| ||(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.04
+
| align="center" |5.20
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
+
| ||(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center"|ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center"|ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |4.48
+
| align="center" |0.975
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
+
| 01.02|| แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน||||||
| align="center" |0
+
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
+
| align="center" |0.84
+
|- valign="top"
+
| 01.02|| - แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน||||||
+
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
 
| ||(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |36
+
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |7
 
| align="center" |7
แถว 208: แถว 218:
 
| 01.03|| น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน||||||
 
| 01.03|| น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| || - น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
+
| ||(1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |3.055
+
| align="center" |4.726
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.04|| - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||||||
+
| 01.04|| น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
+
| ||(1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
| align="center" |23
+
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |3
+
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
+
| ||(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1)
| align="center" |1
+
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |0.2
+
| align="center" |4.726
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(3) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
+
| 01.04||align="center"| ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ||||||
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.05|| - น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน||||||
+
| ||(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1)
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0.20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.05|| น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
 
| ||(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.31
+
| align="center" |6.440
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
 
| ||(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |3.25
+
| align="center" |6.440
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 
| ||(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 
| ||(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| ||(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |3.25
+
| align="center" |6.440 
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |5.990
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |5.930
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |5.800
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |5.480
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |5.153
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 
| ||(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.06|| - ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน||||||
+
| 01.06|| ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล)  และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
 
| ||(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล)  และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |36
+
| align="center" |0
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.31
+
| align="center" |5.85
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน||ยกเว้นภาษี||||ยกเว้นภาษี
+
| ||(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.07|| - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน||||||
+
| 01.07|| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
 
| ||(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
 
| align="center" |0
 
| align="center" |0
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" |2.17
 
| align="center" |2.17
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
 
| ||(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
| align="center" |23
+
| align="center" |0
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" |2.17
 
| align="center" |2.17
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
+
| ||(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.08|| - ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน||||||
+
| 01.08|| ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
 
| ||(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(2) ก๊าซอีเทนเหลว  
 
| ||(2) ก๊าซอีเทนเหลว  
| align="center" |23
+
| align="center" |0
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" |2.17
 
| align="center" |2.17
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.09|| - เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน||||||
+
| 01.09|| เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
 
| ||(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |23
+
| align="center" |0
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" |2.17
 
| align="center" |2.17
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
 
| ||(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90
 
| ||(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90
| align="center" |ยกเว้นภาษี||
+
| align="center" |0
| align="center" |ยกเว้นภาษี
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.10||- ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน||||||
+
| 01.10|| ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(1) ก๊าซอีเทน
 
| ||(1) ก๊าซอีเทน
| align="center" |23
+
| align="center" |0
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" |2.17
 
| align="center" |2.17
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
| ||(2) ก๊าซโพรเพน
 
| ||(2) ก๊าซโพรเพน
 
| align="center" |23
 
| align="center" |23
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
+
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" |2.17
 
| align="center" |2.17
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน||ยกเว้นภาษี||||ยกเว้นภาษี
+
| ||(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.11|| เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน||||||
+
| 01.11|| เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน||ยกเว้นภาษี||||ยกเว้นภาษี
+
| ||(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.90||(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน||5||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
+
| 01.12|| น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง||||||
+
| ||(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0.64
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||     (2.1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง||12||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
+
| 01.13|| ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||     (2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด||1||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
+
| ||(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0.64
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนด||||||
+
| ||(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0.053
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||     (3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด||30||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
+
| 01.14|| สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนด||||||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||     (3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด||ยกเว้นภาษี||||ยกเว้นภาษี
+
| ||(1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |6.50
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 01.01 ถึง01.11 และ01.90||(1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด||ยกเว้นภาษี||||ยกเว้นภาษี
+
| ||(2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |0
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| ||(2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด||ยกเว้นภาษี||||ยกเว้นภาษี
+
| 01.90|| น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด
 +
||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) น้ำมันหล่อลื่นเหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ
 +
กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ
 +
กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| 01.01 ถึง01.11 และ01.90|| (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ
 +
กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||(2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ
 +
กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" |0
 
|}
 
|}
 +
 +
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
 +
 +
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/oil ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
  
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! หมายเลขแบบ
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! style="width: 75%;"|  ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.01-01
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps-01-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-04filled-air.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-01-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.02-01
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-05instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-02-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-05filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-02-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12
+
| ภส.03-01
| แบบรายงานภาษี
+
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-12instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-03-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28
+
| ภส.03-01/2
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
+
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-28instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-03-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-01-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28/1
+
| ภส.03-07
| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-28-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-03-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28/2
+
| ภส.03-10
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
+
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28-2.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-28-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-03-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ใบต่อแบบ ภษ.01-28/2||ใบต่อ แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
+
| ภส.03-11
 +
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28-2e.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-28-2einstruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-03-11instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-2efilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-11filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29
+
| ภส.05-01
| แบบรายการวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-29.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-29instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29/1ง
+
| ภส.05-01/1
| แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
+
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|  
+
|
*[[media:Ps01-29-1ง.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-29-1งinstruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-01-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29-1งfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-01-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-30||แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
+
| ภส.05-01/2
 +
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
 
|
 
|
*[[media:Ps01-30.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-30instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-30filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-01-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-35
+
| ภส.05-02
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
+
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-35instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-35filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-36||แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
+
| ภส.05-03
 +
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-36.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-36instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-36filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-36/1||แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
+
| ภส.05-04
 +
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
 
|
 
|
*[[media:Ps01-36-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-36-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-36-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42
+
| ภส.05-04/1
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-42instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-42filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-04-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44/1
+
| ภส.05-04/2
| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-44-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-04-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-44-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-04-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-45||คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| ภส.05-05
 +
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-45.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-45instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-05instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-45filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-05filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-46||แบบแจ้งตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
+
| ภส.05-06
 +
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-46.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-46instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-06instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-46filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-06filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-46/1||คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยาน (ผู้นำเข้า)
+
| ภส.05-06/1
 +
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-46-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-46-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-06-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-46-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-06-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-46ก||คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
+
| ภส.05-06/2
 +
| ใบกำกับการขนส่งสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:Ps01-46ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290298.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-46กinstruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-06-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-46กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-06-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-46ข||คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้นำเข้า)
+
| ภส.05-07
 +
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-46ข.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297220.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-46ขinstruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-46ขfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| สค.01||คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าขออนุญาตจำหน่ายหรือนำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
+
| ภส.05-08
 +
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
 
|
 
|
*[[media:Sk01.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297908.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Sk01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-08instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Sk01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-08filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| สค.02||คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
+
| ภส.05-09
 +
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
 
|
 
|
*[[media:Sk02.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297231.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Sk02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-09instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Sk02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-09filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| สค.02ก||คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
+
| ภส.05-10
 +
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แบบแจ้งการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
|
 
|
*[[media:Sk02ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296503.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Sk02กinstruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Sk02กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| สค.04||งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
+
| ภส.05-12
 +
| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Sk04.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Sk04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-12instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Sk04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-12filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| สค.04ก||รายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
+
| ภส.05-12/1
 +
|รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Sk04ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Sk04กinstruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-05-12-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Sk04กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-12-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 1||ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| ภส.07-01
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Nm01.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Nm01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-07-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 2||บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| ภส.07-02
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Nm02.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Nm02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-07-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 3||แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| ภส.07-03
 +
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Nm03.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Nm03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-07-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 4||แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
+
| ภส.07-04
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Nm04.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Nm04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps-07-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 5||แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
+
| สค.01
 +
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใบกำกับขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 
|
 
|
*[[media:Nm05.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Nm05instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:SK01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm05filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:SK01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 6||บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเรือลำเลียง
+
| สค.02
 +
| คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งขอใช้สิทธิตามกฎกระทรวงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 
|
 
|
*[[media:Nm06.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Nm06instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:SK02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm06filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:SK02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 7||รายการคำนวณปริมาณน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
+
| สค.03
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
|
 
|
*[[media:Nm07.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363377.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Nm07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:SK03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:SK03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 8||แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
+
| สค.04
 +
| งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
|
 
|
*[[media:Nm08.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Nm08instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:SK04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm08filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:SK04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| .ม. 9||แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
+
| สค.04 ก
 +
| รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
|
 
|
*[[media:Nm09.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Nm09instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:SK04-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Nm09filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:SK04-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| น.ม. 10||แบบรายงานการคำนวณเปรียบเทียบผลแตกต่างของการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| น.ม. 1
 +
| ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
|
 
|
*[[media:Nm10.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Nm10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Nm1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 2
 +
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 3
 +
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm3instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm3filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 4
 +
| แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm4instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm4filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 5
 +
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm5instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm5filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 6
 +
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรลุในเรือลำเลียง
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm6instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm6filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 7
 +
| แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm7instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm7filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 8
 +
| รายการค่าภาษีน้ำมันและผลติภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm8instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm8filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 9
 +
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีต้นทาง)
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm9instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Nm9filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| น.ม. 10
 +
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีปลายทาง)
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Nm10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| น.ม. 11||รายการค่าภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
+
| น.ม. 10/1
 +
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ(สถานีปลายทาง)
 
|
 
|
*[[media:Nm11.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Nm11instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Nm10-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Nm11filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Nm10-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| นล.01
 +
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:NL01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:NL01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| นล.02
 +
| คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:NL02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:NL02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| นล.03
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296815.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:NL03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:NL03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| นล.04
 +
| งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:NL04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:NL04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| นล.04ก
 +
| รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:NL04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:NL04กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| แบบmarker 01
 +
| คำขอเบิกสาร Marker
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290485.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Marker01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Marker01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| แบบmarker 02
 +
| บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290483.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Marker02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Marker02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| แบบmarker 03
 +
| รายงานแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290483.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Marker03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Marker03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| Lubricant oil 01
 +
| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296541.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Lubricantoil01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Lubricantoil01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| แบบSolvent 01
 +
| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296550.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Solvent01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Solvent01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| Ex-JDA-01
 +
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298610.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ex-JDA-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ex-JDA-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  
== การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ ==
+
== การคำนวณภาษี ==
 +
 
 +
สินค้าน้ำมันได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว
 +
 
 +
== การคำนวณภาษี ==
  
{{การคำนวณภาษีตามปริมาณ}}
+
ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามปริมาณ) <br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต) <br>
  
== การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า ==
+
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
{{การคำนวณภาษี}}
+
  
== ตัวอย่างการคำนวณภาษี ==
+
น้ำมันเบนซิน ก. จำนวน 1,000 ลิตร ราคาลิตรละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  <br>
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน จำนวน 30,000 ลิตร ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ราคาลิตรละ 8.50 บาท  
+
ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามปริมาณ) <br>
 +
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ( 20 x 1,000 ) x 0.065 = 1,300 <br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
 +
ภาษีพึงชำระ = 1,300 + (1,300 x 0.1) = 1,430 บาท<br>
  
อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณลิตรละ 3 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 23 บาท
+
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน==
+
'''1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ'''
+
ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณ x อัตราภาษี
+
                        = 30,000 x 3
+
                        = 90,000 บาท
+
  
'''2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า'''
+
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน]]
  ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))
+
==ข้อเสนอแนะ==
= ((30,000 x 8.5) x (23 / 100))/ (1 - (1.1x 0.23))
+
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]
= (255,000 x 0.23)/ 0.747
+
= 78,514.06 บาท
+
             
+
จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามปริมาณที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามมูลค่าที่คำนวณได้ เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 90,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี = 9,000 บาท
+

รุ่นเมื่อ 06:15, 17 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

น้ำมันแก๊สโซฮอล์
น้ำมันไบโอดีเซล
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
น้ำมันก๊าด
สารละลายไฮโดรคาร์บอน

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ระบุความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิได้ผลิตจากการปิโตรเลียม ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมัน
คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมันเบนซิน
คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมันดีเซล
คุณลักษณะสินค้าประเภทก๊าซ
คุณลักษณะสินค้าประเภทสารละลายไฮโดรคาร์บอน
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลสินค้า ความหมาย
B1 มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
B2 มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
B7 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
B4 ค่าออกเทน ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
A2, B5, C5, D3 มีหน่วยนับเป็นลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
D3 มีหน่วยนับเป็นก.ก. เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
A2, E6 มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
A3, B6, C6, D4, E7 ที่มา ที่มาของสินค้า
A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
B3, C3 มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่ มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่
A6 มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
มีเลขเจพี เลขเจพี
C2 มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
C10 จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่
C10 เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่
C1 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
C4 จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย
มีค่าความหนืด มีค่าความหนืด
A6 มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
E10 มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าสารละลายไฮโดรคาร์บอน
E5 มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ
D7 มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
D2 มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่ มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว
D1 มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า
A6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่
A6 นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่
E1 มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่ มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่
E2 มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่ มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่
E4 เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่ อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)
C11 มีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดหรือไม่ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
D9 มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน
A10 มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือไม่ มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
A8 เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลวหรือไม่ เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลว
A9 น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้วหรือไม่ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.5
(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.5
(3) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.85
(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.20
(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.975
01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน
(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 7
01.03 น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.726
01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
(1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.726
01.04 ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.20
01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.440
(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.440
(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.440
(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.990
(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.930
(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.800
(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.480
(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.153
(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
01.06 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.85
(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
01.07 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.08 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
(2) ก๊าซอีเทนเหลว 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
01.09 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซอีเทน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) ก๊าซโพรเพน 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.64
01.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.64
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.053
01.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนด
(1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.50
(2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
01.90 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ
(1) น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด
(ก) น้ำมันหล่อลื่นเหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5
(ข) น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 5
(ค) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0
(ง) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0
01.01 ถึง01.11 และ01.90 (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0
(2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06/1 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06/2 ใบกำกับการขนส่งสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
ภส.05-07 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-08 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ภส.05-09 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
ภส.05-10 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แบบแจ้งการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ภส.05-12 แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
สค.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใบกำกับขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
สค.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งขอใช้สิทธิตามกฎกระทรวงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
สค.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
สค.04 งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
สค.04 ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
น.ม. 1 ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 2 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 3 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
น.ม. 4 แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
น.ม. 5 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
น.ม. 6 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรลุในเรือลำเลียง
น.ม. 7 แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
น.ม. 8 รายการค่าภาษีน้ำมันและผลติภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม
น.ม. 9 แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีต้นทาง)
น.ม. 10 แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีปลายทาง)
น.ม. 10/1 แบบรายงานการจ่ายน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ(สถานีปลายทาง)
นล.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
นล.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
นล.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
นล.04 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
นล.04ก รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
แบบmarker 01 คำขอเบิกสาร Marker
แบบmarker 02 บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
แบบmarker 03 รายงานแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
Lubricant oil 01 บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
แบบSolvent 01 บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
Ex-JDA-01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

การคำนวณภาษี

สินค้าน้ำมันได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามปริมาณ)
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

น้ำมันเบนซิน ก. จำนวน 1,000 ลิตร ราคาลิตรละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามปริมาณ)
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ( 20 x 1,000 ) x 0.065 = 1,300
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
ภาษีพึงชำระ = 1,300 + (1,300 x 0.1) = 1,430 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม