ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยาสูบ"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
เข้าชมรายละเอียดของสินค้ายาสูบ ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[ยาสูบ (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
 
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ ==
  
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ '''“ยาสูบ”''' หมายถึง ยาสำหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสำหรับสูบกล้อง ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย  
+
นิยามความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
 +
:'''“ยาสูบ”''' หมายถึง ยาสำหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสำหรับสูบกล้อง ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย  
  
: อีกความหมายของยาสูบ คือ ใบของต้นยาสูบ ที่หั่นเป็นเส้น ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้น มวนสูบ
+
อีกความหมายของยาสูบ คือ ใบของต้นยาสูบ ที่หั่นเป็นเส้น ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้น มวนสูบ
  
: นอกจากนี้ยังหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิด '''Nicotiana tabacum L.''' ในวงศ์ Solanaceae ใบหั่นเป็นเส้นใช้กินกับหมากหรือมวนสูบ ทำเป็นผงใช้เป่าหรือสูดดม
+
นอกจากนี้ยังหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิด '''Nicotiana tabacum L.''' ในวงศ์ Solanaceae ใบหั่นเป็นเส้นใช้กินกับหมากหรือมวนสูบ ทำเป็นผงใช้เป่าหรือสูดดม
  
  
ตาม[http://www5.excise.go.th/dmenu/show/data/Yasoop%202509.pdf พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509] ได้ให้ความหมายของสินค้ายาสูบที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
+
ตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560] ได้ให้ความหมายของสินค้ายาสูบที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
  
 
: '''"ต้นยาสูบ"''' หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
 
: '''"ต้นยาสูบ"''' หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
  
: ''' "พันธุ์ยาสูบพื้นเมือง"''' หมายความว่า ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิมและเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
+
: '''"ใบยา"''' หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
  
: '''"ใบยา"''' หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
+
: '''"ยาสูบ"''' หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  
: ''' "ยาอัด"''' หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม
+
: '''"บุหรี่ซิกาแรต"''' หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
  
: '''"ยาเส้น"''' หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
+
: '''"บุหรี่ซิการ์"''' หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
  
: ''' "ยาสูบ"''' หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย
+
: '''"บุหรี่อื่น"''' หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซี่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่น ที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด
  
: ''' "บุหรี่ซิกาแรต"''' หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
+
: '''"ยาเส้น"''' หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
 
+
: ''' "บุหรี่ซิการ์"''' หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
+
  
: ''' "บุหรี่อื่น"''' หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซี่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่น ที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด
+
: '''"ยาเส้นปรุง"''' หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
  
: '''"ยาเส้นปรุง"''' หมายความว่า ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
+
: '''"ยาเคี้ยว"''' หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
  
: ''' "ยาเคี้ยว"''' หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
+
: '''"ยาอัด"''' หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม
  
 
<hr>
 
<hr>
แถว 126: แถว 124:
 
# การจำหน่ายผลผลิต  เกษตรกรจะผลิตใบยาสูบได้ 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยนำไปขายที่แหล่งรับซื้อใบยาสูบ คือสถานีใบยาสูบต่างๆ ประจำพื้นที่นั่นๆ
 
# การจำหน่ายผลผลิต  เกษตรกรจะผลิตใบยาสูบได้ 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยนำไปขายที่แหล่งรับซื้อใบยาสูบ คือสถานีใบยาสูบต่างๆ ประจำพื้นที่นั่นๆ
  
==คุณลักษณะยาสูบ==
+
==คุณลักษณะสินค้า==
 
[[file:Detail-tobacco.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะยาสูบ]]
 
[[file:Detail-tobacco.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะยาสูบ]]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! ลำดับที่
 
! ลำดับที่
! คุณลักษณะสินค้า
+
! width='250px'; |คุณลักษณะสินค้า
 
! ความหมาย
 
! ความหมาย
|-
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 1
 
|  align="center" | 1
 
| เครื่องหมายการค้าหลัก
 
| เครื่องหมายการค้าหลัก
 
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
|-
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 2
 
|  align="center" | 2
 
| ปริมารณบรรจุ/หน่วย
 
| ปริมารณบรรจุ/หน่วย
 
| ปริมาณน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า เช่น ปริมาณน้ำหนักบุหรี่ซิกาแรต1 มวน เท่ากับ 1 กรัม
 
| ปริมาณน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า เช่น ปริมาณน้ำหนักบุหรี่ซิกาแรต1 มวน เท่ากับ 1 กรัม
|-0
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 3
 
|  align="center" | 3
 
| ขนาดบรรจุ
 
| ขนาดบรรจุ
 
| ขนาดบรรจุสินค้ายาสูบ เช่น จำนวนมวนต่อซอง หรือ จำนวนซองต่อห่อ
 
| ขนาดบรรจุสินค้ายาสูบ เช่น จำนวนมวนต่อซอง หรือ จำนวนซองต่อห่อ
|-
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 4
 
|  align="center" | 4
 
| ชนิดซอง
 
| ชนิดซอง
 
| ชนิดซองบรรจุ เช่น ซองแข็ง/ซองอ่อน
 
| ชนิดซองบรรจุ เช่น ซองแข็ง/ซองอ่อน
|-
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 5
 
|  align="center" | 5
 
| เครื่องหมายการค้ารอง
 
| เครื่องหมายการค้ารอง
 
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 6
 +
| ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า
 +
| ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 +
|-valign="top"
 +
| align="center" | 7
 +
|ราคาขายปลีกแนะนำ
 +
|ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 8
 +
| เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 9
 +
| เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 10
 +
| ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" |11
 +
|เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่
 +
|-
 
|}
 
|}
  
==กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง==
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
  
* [http://www5.excise.go.th/dmenu/show/data/Yasoop%202509.pdf พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ]
+
===พระราชบัญญัติ===
* [http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/18-55-18.PDF กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
 +
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/img-191015160921.pdf กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 399)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A6.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 294)] 
  
* [http://www.rd.go.th/publish/31676.0.html ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187) เรื่อง กำหนดฐานภาษี ประเภท และชนิดยาสูบ ซึ่งการขายยาสูบตามประเภทและชนิดดังกล่าวต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 79/5 (2) แห่งประมวลรัษฎากร]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/014/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 253)]
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/yspg/yspg34.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าแสตมป์ การรับ-จ่าย การเก็บรักษา การควบคุมการใช้แสตมป์ยาสูบที่นำไปปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ทำในราชอาณาจักร ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/yspg/yspg35.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องให้แจ้งราคาขายยาเส้นหรือยาสูบ ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2535]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/yspg/yspg62.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผ่อนผันให้ผู้เดินทางนำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานแต่ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบโดยการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามวิธีการที่กำหนด ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/yspg/yspg17.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/yskk/yskk30.pdf กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.  2556]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/ysfkp/ysfkp02.pdf ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548]
+
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_04_006.pdf ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/ysf/ysf13.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ ๐.๐๐ บาท สำหรับยาเส้นของผู้ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกฯ พ.ศ. 2556]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/ysf/ysf12.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553]
+
* [http://www5.excise.go.th/law_center/file_yasub/ysf/ysf10.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายแสตมป์ยาสูบทดแทนสำหรับแสตมป์ยาสูบที่ทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544]   
+
* [http://raat.or.th/uploads/files/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B22558.PDF พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558]
+
* [[media:20160804.pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไข ว่าด้วยการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ การนำยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559]]
+
  
== อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ ==
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF  กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 30)]
[[File:ภาษียาสูบ.png|thumb|ประเภทอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ]]
+
 
{| class="wikitable"
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 28)]
!colspan="6"|อัตราภาษีของสินค้ายาสูบ
+
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/87.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 23)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/80.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 22)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/76.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 21)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/20.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 8)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/17.PDF  กฎกระทรวง กำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 7)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)]
 +
 
 +
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (เลขอ้างอิง 38)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 34)]
 +
 
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tax_8.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 8) (เลขอ้างอิง 445)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tax_12000.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่นนอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี (เลขอ้างอิง 442) ]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้าที่นำเข้าไปใน คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เลขอ้างอิง 423) ]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tobacco_tree_no_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 422)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag418.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 418)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze4/~edisp/uatucm318880.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม (เลขอ้างอิง 415)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/tax405.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 405)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tax_0_tobacco.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ (เลขอ้างอิง 401)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190930160403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาต โอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่ (เลขอ้างอิง 390)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190927115658.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ (เลขอ้างอิง 388)]
 +
 
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190613150221.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 340)]
 +
 
 +
*[http://edi.excise.go.th/system/upload/0006.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 5) (เลขอ้างอิง 298) ]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-190402104855.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 274) ]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293243.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 258)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/322/T_0005.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ (เลขอ้างอิง 240)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%89.4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 239)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 193) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328402.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 186) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze3/~edisp/uatucm317694.pdf  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 181)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303534.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 172)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303416.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 171)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297838.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี (เลขอ้างอิง 158)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze3/~edisp/uatucm317694.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และแบบใบอนุญาต นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 150)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (เลขอ้างอิง 148)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297260.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ (เลขอ้างอิง 146)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113) ]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296911.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสมิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 106) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296520.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตผลิตยาสูบ (เลขอ้างอิง 104)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290570.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อจำหน่าย (เลขอ้างอิง 103)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 96)]
 +
 
 +
===กฎหมายอื่นๆ ===
 +
 
 +
*[http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/535830 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561] (2561, 9 ตุลาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135  ตอนพิเศษ 251 ง.  หน้า 1)
 +
 
 +
*[[media:A56296ff802b1.pdf|ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับสินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ. 2561]] (2561, 25 มกราคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135 ตอนพิเศษ 18 ง.  หน้า 1-3)
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_2/183.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/1.PDF ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560] (2560, 4 กรกฎาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 134 ตอนพิเศษ 176 ง.  หน้า 1)
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/110/1.PDF พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559] (2559, 26 ธันวาคม.          ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 133 ตอนที่ 110 ก.  หน้า 1)
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/022/1.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2559] (2559, 17 มีนาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 133 ตอนที่ 22 ง.  หน้า 1-3)
 +
 
 +
*[http://www.sat.or.th/wp-content/uploads/2019/02/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98.pdf พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558] (2558, 26 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก.  หน้า 1-29 )
 +
 
 +
*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-2g-2551-a0002.htm ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551] (2551, 5 มีนาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 125 ตอนพิเศษ 48 ง.  หน้า 1-3)
 +
 
 +
*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-20-2551-a0001.htm พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551] (2551, 14 มกราคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 125 ตอนที่ 8 ก.  หน้า 1-25)
 +
 
 +
*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1109/%A1109-20-9999-update.htm พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544] (2544, 7 พฤศจิกายน.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 118 ตอนที่ 102 ก.  หน้า 6-18)
 +
 
 +
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ ==
 +
 
 +
{| class="wikitable" width=800px;
 +
! colspan=5 align="center" | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
 +
วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563
 
|-
 
|-
!rowspan="2"|รายการ
+
! rowspan=3; width= 100px;| ประเภทที่
!colspan="2"|อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
+
! rowspan=3; width= 350px;| รายการ
!colspan="2"|อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
+
! colspan=3; width= 300px;| อัตราภาษี
 
|-
 
|-
!ตามมูลค่า(ร้อยละ)
+
! rowspan=2|ตามมูลค่าร้อยละ
!ตามปริมาณ(บาท)
+
! colspan=2|ตามปริมาณ
!ตามมูลค่า(ร้อยละ)
+
!ตามปริมาณ(บาท)
+
 
|-
 
|-
|1.ยาเส้น
+
! หน่วย
|style="text-align: center;" |90
+
! หน่วยละ (บาท)
|style="text-align: center;" |3.00 บาท/ก.
+
|style="text-align: center;" |10
+
|style="text-align: center;" |0.01 บาท/ก.
+
 
|-
 
|-
|colspan="5"|2.ยาสูบ
+
| align="center"|14.01
 +
|colspan=4| ยาสูบ
 
|-
 
|-
|
+
|  
*ซิกาแรต
+
| colspan=4|(1) บุหรี่ซิกาแรต
|style="text-align: center;" |90
+
|style="text-align: center;" |3.00 บาท/ก.
+
|style="text-align: center;" |87
+
|style="text-align: center;" |1.00 บาท/ก.
+
 
|-
 
|-
|
+
|  
*ซิการ์
+
|    (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท
|style="text-align: center;" |90
+
| align="center" | 20
|style="text-align: center;" |3.00 บาท/ก.
+
| align="center" | หนึ่งมวน
|style="text-align: center;" |20
+
| align="center" | 1.20
|style="text-align: center;" |1.00 บาท/ก.
+
 
|-
 
|-
|
+
|  
*บุหรี่อื่น
+
|  (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท
|style="text-align: center;" |90
+
| align="center" | 40
|style="text-align: center;" |3.00 บาท/ก.
+
| align="center" | หนึ่งมวน
|style="text-align: center;" |10
+
| align="center" | 1.20
|style="text-align: center;" |0.01 บาท/ก.
+
 
|-
 
|-
|
+
|  
*ยาเส้นปรุง
+
|    (2) บุหรี่ซิการ์
|style="text-align: center;" |90
+
| align="center" | 10
|style="text-align: center;" |3.00 บาท/ก.
+
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
|style="text-align: center;" |20
+
| align="center" | 1.20
|style="text-align: center;" |1.00 บาท/ก.
+
|-
 +
|
 +
|    (3) บุหรี่อื่น
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งมวน
 +
| align="center" | 0.50
 +
|-
 +
|
 +
|    (4) ยาเคี้ยว
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.10
 +
|-
 +
|
 +
|    (5) ยาเส้นปรุง
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|colspan=4|(6) ยาเส้น
 +
|-
 +
|
 +
|    (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
|    (ข)ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก)
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|    1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.025
 +
|-
 +
|
 +
|    2) อื่นๆ นอกจาก 1)
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.10
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable"  width=800px;
 +
! colspan=5 align="center" | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
 +
วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 31 ธันวาคม 2563
 +
|-
 +
! rowspan=3; width= 100px;| ประเภทที่
 +
! rowspan=3; width= 350px;| รายการ
 +
! colspan=3; width= 300px;| อัตราภาษี
 +
|-
 +
! rowspan=2|ตามมูลค่าร้อยละ
 +
! colspan=2|ตามปริมาณ
 +
|-
 +
! หน่วย
 +
! หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| align="center"|14.01
 +
|colspan=4| ยาสูบ
 +
|-
 +
|
 +
|(1) บุหรี่ซิกาแรต
 +
| align="center" | 40
 +
| align="center" | หนึ่งมวน
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|    (2) บุหรี่ซิการ์
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|    (3) บุหรี่อื่น
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งมวน
 +
| align="center" | 0.50
 +
|-
 +
|
 +
|    (4) ยาเคี้ยว
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.10
 +
|-
 +
|
 +
|    (5) ยาเส้นปรุง
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|colspan=4|(6) ยาเส้น
 +
|-
 +
|
 +
|    () ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
|    (ข)ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก)
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|    1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.025
 +
|-
 +
|
 +
|    2) อื่นๆ นอกจาก 1)
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.10
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable" width= 800px;
 +
! colspan=5 align="center" | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
 +
วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 +
|-
 +
! rowspan=3; width= 100px;| ประเภทที่
 +
! rowspan=3; width= 350px;| รายการ
 +
! colspan=3; width= 300px;| อัตราภาษี
 +
|-
 +
! rowspan=2|ตามมูลค่าร้อยละ
 +
! colspan=2|ตามปริมาณ
 +
|-
 +
! หน่วย
 +
! หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| align="center"|14.01
 +
|colspan=4| ยาสูบ
 +
|-
 +
|
 +
|(1) บุหรี่ซิกาแรต
 +
| align="center" | 40
 +
| align="center" | หนึ่งมวน
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|    (2) บุหรี่ซิการ์
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|    (3) บุหรี่อื่น
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งมวน
 +
| align="center" | 0.50
 +
|-
 +
|
 +
|    (4) ยาเคี้ยว
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.10
 +
|-
 +
|
 +
|    (5) ยาเส้นปรุง
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 1.20
 +
|-
 +
|
 +
|colspan=4|(6) ยาเส้น
 +
|-
 +
|
 +
|    () ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
|  (ข)ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก)
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
 +
| align="center" | 0.10
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
==ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต==
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
 +
|-
 +
! width= 500px;| ประเภท
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)
 
|-
 
|-
 +
| (ก) บุหรี่ซิกาแรต
 +
| align="center"| 150,000
 
|
 
|
*ยาเคี้ยว
+
|-
|style="text-align: center;" |90
+
| (ข) บุหรี่ซิการ์
|style="text-align: center;" |3.00 บาท/ก.
+
|align="center"|  7,500
|style="text-align: center;" |10
+
|  align="center"|
|style="text-align: center;" |0.10 บาท/.
+
|-
 +
| (ค) บุหรี่อื่น
 +
|align="center"|  3,600
 +
| align="center"| 
 +
|-
 +
| (ง) ยาเคี้ยว  
 +
|align="center"|  3,600
 +
|  align="center"|
 +
|-
 +
| (จ) ยาเส้นปรุง
 +
| align="center"| 7,500
 +
| align="center"| 
 +
|-
 +
|colspan=3 | (ฉ) ยาเส้น
 +
|-
 +
| 1) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาสูบที่ปลูกและหั่นเอง
 +
|align="center"| 330
 +
| align="center"| 
 +
|-
 +
| 2) ยาเส้นอื่น นอกจาก ๑)
 +
| align="center"| 7,500
 +
| align="center"| 
 +
|-
 +
| (ช) ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น
 +
|align="center"|  150,000
 +
| align="center"| 
 +
|-}
 +
 
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตขายยาสูบ
 +
|-
 +
! width= 500px;| ประเภท
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)
 +
|-
 +
| colspan=3; |() ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนสองร้อยกรัมขึ้นไป
 +
|-
 +
| 1) สำหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์
 +
|align="center"|  1,200
 +
|align="center"|  1
 +
|-
 +
|colspan=3; | 2) สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น
 +
|-
 +
| ก) สำหรับผู้ขายยาเส้นที่ผู้ขายเป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผลิตเอง
 +
|align="center"| 100
 +
| align="center"|  1
 +
|-
 +
| ข) สำหรับผู้ขายยาเส้นอื่น นอกจาก ก)
 +
|align="center"| 500
 +
| align="center"|  1
 +
|-
 +
| colspan=3; |(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าหนึ่งพันมวน ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสองร้อยกรัม
 +
|-
 +
|colspan=3; | 1) สำหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ใน
 +
|-
 +
| ) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|align="center"|  500
 +
|align="center"|  1
 +
|-
 +
| ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 +
|align="center"|  500
 +
|align="center"|  1
 +
|-
 +
| ค) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 +
|align="center"|  100
 +
| align="center"|  1
 +
|-
 +
| 2) สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น
 +
|align="center"|  100
 +
| align="center"|  1
 +
|-
 +
| (ค) ประเภทที่ ๓ สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 +
|align="center"|  1,200
 +
| align="center"|  1
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตอื่นๆ
 +
|-
 +
! width= 500px;| ใบอนุญาต
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)
 +
|-
 +
| ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
 +
|align="center"|  15,000
 +
| align="center"| 
 +
|-
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=2; align="center" | ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 +
|-
 +
! width= 600px;| ใบอนุญาต
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ครั้ง)
 +
|-
 +
|colspan=2; |(ก) ใบอนุญาตนำเข้าใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในราชอาณาจักร
 +
|-
 +
| 1) เพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 +
ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
 +
ศุลกากร
 +
|align="center"|  300
 +
|-
 +
| 2) เพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
 +
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|align="center"|  300
 +
|-
 +
| 3) เพื่อกรณีอื่น ๆ
 +
|align="center"|  300
 +
|-
 +
|(ข) ใบอนุญาตส่งออกใบยา ยาอัด หรือยาสูบไปนอกราชอาณาจักร
 +
|align="center"|  300
 +
|-
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=2; align="center" | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 +
|-
 +
! width= 200px;| ชื่อ
 +
! width= 500px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
|-
 +
| ใบแทนใบอนุญาต
 +
|  ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
 +
|-
 +
|-
 +
| การโอนใบอนุญาต
 +
|  ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
 +
|-
 +
|}
  
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ ==
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ ==
[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Tobacco&class=tobacco ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ายาสูบ  โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
+
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/tobacco ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ายาสูบ  โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
 +
 
  
 
==แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล==
 
==แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล==
แถว 242: แถว 676:
 
! style="width: 70%;"| ชื่อแบบ  
 
! style="width: 70%;"| ชื่อแบบ  
 
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|- valign="top"
+
|-
| .ส. 102
+
| ยส.01
| คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (พันธุ์เวอร์ยิเนีย)
+
| คำขออนุญาตเป็นผู้ค้าคนกลาง
 
|
 
|
*[[media:tc102.png|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367908.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc102instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys01-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys01-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 102/1
+
|-
| คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ยส.02
 +
| หนังสือรับรองการซื้อขายยาเส้น
 
|
 
|
*[[media:tc102-1.png|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367905.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc102-1instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys02-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys02-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 102/2
+
|-
| คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ขายยาเส้น)
+
| ยส.03
 +
| หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ
 
|
 
|
*[[media:tc102-2.png|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367907.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc102-2instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys03-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys03-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบ1
+
|-
| ใบขอเบิกแสตมป์ยาสูบ (สำหรับผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ) (แสตมป์อัตรา 0.00 บาท)
+
| ยส.04
 +
| คำขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เก็บยาเส้น
 
|
 
|
*[[media:tcfom1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367904.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tcform1nstruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys04-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys04-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 103
+
|-
| คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ขายยาเส้น)
+
| ยส.05
 +
| ใบกำกับการขนส่งยาเส้น ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์
 
|
 
|
*[[media:tc103.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367906.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc103instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys05-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys05-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 103/1
+
|-
| การขออนุญาตตั้งสถานีใบยา/สร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้นของโรงงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ยส.06
 +
| บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานที่เก็บยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 
|
 
|
*[[media:tc103-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367902.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc103-1instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys06-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys06-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 103/2
+
|-
| การขออนุญาตสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้บ่มใบยาอิสระในเขตเพาะปลูกของสถานีบ่มใบยาโรงงานยาสูบ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ยส.07
 +
| บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บยาเส้นของผู้ค้าคนกลาง
 
|
 
|
*[[media:tc103-2.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367911.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc103-2instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys07-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys07-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 104
+
|-
| การขออนุญาตทำการบ่มใบยาตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ยส.08
 +
| งบเดือนการรับ-จ่าย ยาเส้น สำหรับผู้ค้าคนกลาง
 
|
 
|
*[[media:tc104.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367903.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc104instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys08-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys08-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 105
+
|-
| การขออนุญาตสร้างโรงอบ/เพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ยส.09
 +
| แบบแสดงรายชื่อผู้ซื้อยาเส้น กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นที่ใช้สิทธิภาษีในอัตราศูนย์
 
|
 
|
*[[media:tc105.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367909.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc105instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:ys09-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:ys09-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]  
| .ส. 106
+
|-
| การขออนุญาตทำการอบใบยา ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ภส.01-01
 +
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:tc106.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc106instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps01-01-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 111
+
|-
| การขออนุญาตซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
|ภส.01-22
 +
| คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180
 
|
 
|
*[[media:tc111.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps0122.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:tc111instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-22-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|- valign="top"
+
*[[media:Ps01-22-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 111/1
+
|-
| การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งของผู้บ่มใบยาอิสระที่มีโรงบ่มใบยาตั้งอยู่ในเขตเพาะปลูกของสถานีบ่มใบยาโรงงานยาสูบ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ภส.02-01
 +
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:tc111-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc111-1instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-01-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps02-01-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 107
+
|-
| การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.  2509
+
|ภส.03-07
 +
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
 
|
 
|
*[[media:tc107.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc107instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-22-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|- valign="top"
+
*[[media:Ps01-22-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| สยพ.1
+
|-
| การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (ขายยาสูบประเภทที่ 3 ขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ)
+
| ภส.03-11
 +
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:syp1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:syp1instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps03-11-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 01-01
+
|-
| การขออนุญาตขายยาเส้น/ยาสูบ
+
| ภส.04-05
 +
| แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา 163  แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560
 
|
 
|
*[[media:tc01-01.png|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290215.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc01-01instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps04-05-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps04-05-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 01-05
+
|-
| การขออนุญาตนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ภส.04-06
 +
| ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
 
|
 
|
*[[media:tc01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290211.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc01-05instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps04-06-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps04-06-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]  
| .ส. 01-06
+
|-
| การขออนุญาตนำยาสูบขนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.  2509
+
| ภส.05-01
 +
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103
 
|
 
|
*[[media:tc01-06.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc01-06instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps05-01-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| ย.ส. 01-06/1
+
|-
| การขออนุญาตนำยาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในต่างประเทศนอกจากยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ภส.05-01/1
 +
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)
 
|
 
|
*[[media:tc01-06-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc01-06-1instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-011-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps05-011-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| ย.ส. 01-06/2
+
|-
| การขออนุญาตส่งยาเส้น/ยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.  2509
+
| ภส.05-01/2
 +
| แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า
 
|
 
|
*[[media:tc01-06-2.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc01-06-2instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-012-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps05-012-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 01-07
+
|-
| หนังสือแสดงรายละเอียดการส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปขายนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ภส.05-02
 +
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
 
|
 
|
*[[media:tc01-07.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:tc01-07instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-02-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps05-02-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 32-01
+
|-
| แบบแจ้งราคาขายยาเส้น/ยาสูบ ตามมาตรา 5 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534
+
| ภส.05-03
 +
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[[media:ks32-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] 
*[[media:ks32-01intruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-03-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
|- valign="top"
+
*[[media:Ps05-03-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
| .ส. 01-44
+
|-
| แบบรายการชำระค่าแสตมป์ยาสูบ และนำส่งเงินค่าแสตมป์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
+
| ภส.05-04
 +
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[[media:tc01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] 
*[[media:tc01-44instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-04-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-04/1
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม
 +
*[[media:Ps05-041-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps05-041-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-04/2
 +
| งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps05-042-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps05-042-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
 +
|
 +
*[[media:taxexcludedasmaterial.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
 +
|
 +
*[[media:formulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตรวิธีการผลิต-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตรวิธีการผลิต-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-18
 +
| คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps05-18.pdf|แบบฟอร์ม]] 
 +
*[[media:Ps05-18-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-18-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-18/1
 +
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps05-181.pdf|แบบฟอร์ม]] 
 +
*[[media:Ps05-181-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-181-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์.pdf|แบบฟอร์ม]] 
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]] 
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-16
 +
| แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290197.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps06-16-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-16-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีคุมปริมาณยาเส้นสำหรับการเสียภาษีในอัตราภาษีตามปริมาณ 0.025 บาทต่อกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 +
|
 +
*[[media:บัญชีคุมปริมาณยาเส้น.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps06-16add-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-16add-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-18
 +
| บัญชีควบคุมการรับจ่ายการใช้แสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290289.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps06-18-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-18-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-19
 +
| แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290288.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps06-19-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-19-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-01-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-01-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01/2
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ สำหรับผู้ผลิตเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjg5/~edisp/uatucm289954.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-012-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-012-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-02-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-02-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02/2
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322641.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-022-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-022-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-03
 +
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-03-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-03-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-04
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-04-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-04-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-04/2
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322636.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-042-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-042-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-12
 +
| บัญชีรายวันแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296769.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-12-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-12-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-13
 +
| บัญชีงบเดือนแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296768.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-13-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-13-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-06
 +
| คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi5/~edisp/uatucm329284.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-06-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-06-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-08
 +
| แบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 160 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367912.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-08-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-08-filled-tobacco.PDF|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-09
 +
| ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzy3/~edisp/uatucm367913.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-09-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-09-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]] 
 +
|-
 +
| ภส.08-10
 +
| แบบคำขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297789.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-10-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-10-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-11
 +
| ใบอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297788.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-11-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-11-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-12
 +
| บัญชีประจำวันการรับซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297791.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-12-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-12-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-13
 +
| งบเดือนการซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297792.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-13-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-13-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-14
 +
| แบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze3/~edisp/uatucm317745.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-14-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-14-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-15
 +
| ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze3/~edisp/uatucm317744.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-15-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-15-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]] 
 +
|-
 +
| ภส.08-16
 +
| แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290227.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-16-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-16-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]] 
 +
|-
 +
| ภส.08-17
 +
| ใบอนุญาตขายยาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290221.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-17-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-17-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-18
 +
| บัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขาย
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290223.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-18-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-18-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-19
 +
| งบเดือนแสดงการขายยาสูบ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290225.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-19-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-19-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ผส.1/01
 +
| แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.  2546
 +
|
 +
*[[media:Ps01-01.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps1-01-instruction-tobacco.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps1-01-filled-tobacco.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 
|}
 
|}
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
สินค้ายาสูบมีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ โดยผู้เสียภาษีต้องคำนวณการเสียภาษีทั้ง 2 วิธี และให้เสียภาษีตามวิธีที่คำนวณแล้วเป็นเงินสูงกว่า วิธีการคำนวณภาษีสินค้ายาสูบและตัวอย่างการคำนวณแสดงในหัวข้อ 3.1 นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าส่งออกสินค้ายาสูบ ต้องมีการเสียภาษีการนำเข้าส่งออกที่กรมศุลกากร และต้องระบุรหัสพิกัดศุลกากรของสินค้าในการแจ้งเสียภาษี
+
สินค้ายาสูบมีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ  
----
+
'''วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบที่ทำในราชอาณาจักร'''
+
  
:'''วิธีที่ 1 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
+
โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน
::ค่าแสตมป์ยาสูบ = (ต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ) x อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า  / 1- อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า
+
  
:'''วิธีที่ 2 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
+
ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิต
::ค่าแสตมป์ยาสูบ = น้ำหนัก (กรัม) x อัตราค่าแสตมป์ตามปริมาณ
+
  
'''ตัวอย่าง '''
 
: บุหรี่ซิกาแรตก้นกรองซองแข็งมีต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ 6.25 บาท/ซอง
 
 
----  
 
----  
 +
'''วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ'''
  
'''วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร'''
+
:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
 +
::ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  = (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100
  
: '''วิธีที่ 1 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
+
:'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
:: ค่าแสตมป์ยาสูบ    = (ซี.ไอ.เอฟ + อากร + ค่าธรรมเนียมอื่น) x อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า / 1- อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า
+
::ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = จำนวน (มวน/ซอง) หรือ น้ำหนัก (กรัมx อัตราภาษีตามปริมาณ
 +
:'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''
 +
::ภาษีสรรพสามิตรวม  =  ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
  
:'''วิธีที่ 2 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
+
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้ายาสูบ'''
:: ค่าแสตมป์ยาสูบ     = น้ำหนัก (กรัม) x อัตราค่าแสตมป์ตามปริมาณ
+
::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
 +
:::กองทุน สสส.  =   ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
 +
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
 +
:::กองทุน กกท.  =  ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
 +
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
 +
:::กองทุน Thai PBS.  =  ภาษีสรรพสามิตรวม *1.5/100
 +
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
 +
:::กองทุน ผส.  =  ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
  
'''ตัวอย่าง'''
+
:'''5. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''
: บุหรี่ซิกาแรตนำเข้า มี ราคา ซี.ไอ.เอฟ. + อากร + ค่าธรรมเนียมอื่น 10.00 บาท ต่อซอง
+
::ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส.
  
'''วิธีคำนวณ'''
+
----
:'''วิธีที่ 1 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
+
'''ตัวอย่าง '''
:: ค่าแสตมป์ยาสูบ     = (10 x 80%) / (1 – 80%)
+
: บุหรี่ซิกาแรตก้นกรองซองแข็งมีราคาขายปลีกแนะนำซองละ 100 บาท จำนวนบุหรี่ซิกาแรตต่อซอง 20 มวน
:::::: = 8/0.2
+
----
:::::: = 40 บาทต่อซอง
+
  
:'''วิธีที่ 2 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรตยกเว้นการเก็บค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
+
'''วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ'''
:: ดังนั้น ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบ 40 บาท/ซอง
+
  
 +
:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า'''
 +
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  = (100) x 40/100 = 40 บาท
  
==พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ายาสูบ==
+
:'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ'''
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้ายาสูบ ดังนี้
+
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = 20  x 1.2 = 24 บาท
 +
:'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''
 +
ภาษีสรรพสามิตรวม  =   40 + 24 = 64 บาท
  
{| class="wikitable"
+
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''
 +
::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
 +
กองทุน สสส.  =   64 x 2/100  = 1.28
 +
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
 +
กองทุน กกท.  =  64 x 2/100  = 1.28
 +
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
 +
กองทุน Thai PBS.  =  64 x 1.5/100 = 0.96
 +
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
 +
กองทุน ผส.  =  64 *2/100 = 1.28
  
!style="width: 30%"|ชนิดสินค้า
+
:'''5. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''
!style="width: 30%"|พิกัดศุลกากร
+
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 64 + 1.28 + 1.28 + 0.96 + 1.28  = 68.8 บาท
  
 +
==พิกัดศุลกากร (Harmonize)  สินค้ายาสูบ==
 +
 +
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />
 +
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ายาสูบ ได้ที่ [http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main]
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan=4 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร
 +
ตั้งแต่วันที่  16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 +
|-
 +
! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต
 +
! width=350px; |รายการ
 +
! width=200px|พิกัดศุลกากร
 
|-
 
|-
|ยาเส้น
+
|14.01
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=2403&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2403.10.00]
+
|ยาสูบ
 +
|24.01
 
|-
 
|-
|บุหรี่ซิกาแรต
+
|  
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=240220&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2402.20.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24022090&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2402.20.90]
+
|(1) บุหรี่ซิกาแรต
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 +
|-
 +
|
 +
|(ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 +
|-
 +
|
 +
|(ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 +
|-
 +
|
 +
|(2) บุหรี่ซิการ์
 +
|2402.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(3) บุหรี่อื่น
 +
|2402.90.00, 2402.90.20
 +
|-
 +
|
 +
|(4) ยาเคี้ยว
 +
|2403.99.50
 +
|-
 +
|
 +
|(5) ยาเส้นปรุง
 +
|2403.00.00
 +
|-
 +
|
 +
|(6) ยาเส้น
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก)
 +
|2403.10.00
 +
|}
  
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan=4 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร
 +
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 +
|-
 +
! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต
 +
! width=350px; |รายการ
 +
! width=200px|พิกัดศุลกากร
 
|-
 
|-
|บุหรี่ซิการ์
+
|14.01
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=240210&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2402.10.00]
+
|ยาสูบ
 +
|24.01
 
|-
 
|-
| บุหรี่อื่นๆ
+
|  
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24029020&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2402.90.20]
+
|(1) บุหรี่ซิกาแรต
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 
|-
 
|-
| ยาเส้นปรุง
+
|  
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=2403&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2403.00.00]
+
|(ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 
|-
 
|-
|ยาเคี้ยว
+
|  
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24039950&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2403.99.50]
+
|(ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 
|-
 
|-
|ต้นยาสูบ
+
|
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24013090&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.30.90]
+
|(2) บุหรี่ซิการ์
 +
|2402.10.00
 
|-
 
|-
|เปลือกต้นยาสูบ
+
|
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24013090&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.30.90]
+
|(3) บุหรี่อื่น
 +
|2402.90.00, 2402.90.20
 
|-
 
|-
|เศษใบยา
+
|  
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=240130&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.30.00]
+
|(4) ยาเคี้ยว
 +
|2403.99.50
 +
|-
 +
|
 +
|(5) ยาเส้นปรุง
 +
|2403.00.00
 +
|-
 +
|
 +
|(6) ยาเส้น
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก)
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|      1.) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|2.) อื่นๆนอกจาก 1.)
 +
|2403.10.00
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan=4 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร
 +
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
|-  
 
|-  
|ตัวอย่างใบยา
+
! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24013090&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.30.90]
+
! width=350px; |รายการ
 +
! width=200px|พิกัดศุลกากร
 
|-
 
|-
|ใบยา
+
|14.01
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=240120&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.20.00]
+
|ยาสูบ
 +
|24.01
 
|-
 
|-
|ก้านใบยา
+
|  
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24013010&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.30.10]
+
|(1) บุหรี่ซิกาแรต
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 
|-
 
|-
| เมล็ดพันธุ์ยาสูบ
+
|
| [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=24013090&docBegnDate=10%2F07%2F2556# 2401.30.90]
+
|(2) บุหรี่ซิการ์
 +
|2402.10.00
 
|-
 
|-
 +
|
 +
|(3) บุหรี่อื่น
 +
|2402.90.00, 2402.90.20
 +
|-
 +
|
 +
|(4) ยาเคี้ยว
 +
|2403.99.50
 +
|-
 +
|
 +
|(5) ยาเส้นปรุง
 +
|2403.00.00
 +
|-
 +
|
 +
|(6) ยาเส้น
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก)
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|      1.) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|2.) อื่นๆนอกจาก 1.)
 +
|2403.10.00
 
|}
 
|}
  
[[en:Tobacco]]
+
{| class="wikitable"
 +
! colspan=4 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร
 +
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 +
|-
 +
! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต
 +
! width=350px; |รายการ
 +
! width=200px|พิกัดศุลกากร
 +
|-
 +
|14.01
 +
|ยาสูบ
 +
|24.01
 +
|-
 +
|
 +
|(1) บุหรี่ซิกาแรต
 +
|2402.20.00, 2402.20.90
 +
|-
 +
|
 +
|(2) บุหรี่ซิการ์
 +
|2402.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(3) บุหรี่อื่น
 +
|2402.90.00, 2402.90.20
 +
|-
 +
|
 +
|(4) ยาเคี้ยว
 +
|2403.99.50
 +
|-
 +
|
 +
|(5) ยาเส้นปรุง
 +
|2403.00.00
 +
|-
 +
|
 +
|(6) ยาเส้น
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 +
|2403.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก)
 +
|2403.10.00
 +
|}

รุ่นเมื่อ 14:07, 16 เมษายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

นิยามความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

“ยาสูบ” หมายถึง ยาสำหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสำหรับสูบกล้อง ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

อีกความหมายของยาสูบ คือ ใบของต้นยาสูบ ที่หั่นเป็นเส้น ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้น มวนสูบ

นอกจากนี้ยังหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิด Nicotiana tabacum L. ในวงศ์ Solanaceae ใบหั่นเป็นเส้นใช้กินกับหมากหรือมวนสูบ ทำเป็นผงใช้เป่าหรือสูดดม


ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของสินค้ายาสูบที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"ต้นยาสูบ" หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
"ใบยา" หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
"ยาสูบ" หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
"บุหรี่ซิกาแรต" หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
"บุหรี่ซิการ์" หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
"บุหรี่อื่น" หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซี่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่น ที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด
"ยาเส้น" หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
"ยาเส้นปรุง" หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
"ยาเคี้ยว" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
"ยาอัด" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม

ชื่อของยาสูบ
 • ชื่อสามัญ Tobacco
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Nicotianatabacum L. จัดอยู่ในวงศ์ SOLANACEAE ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ และมันฝรั่ง ยาสูบมีสารนิโคติน (nicotine) ที่มีสูตรทางเคมี C10H14N2 สารนี้ได้จากการสังเคราะห์ในส่วนราก โดยพบมากในส่วนของใบ
 • สมุนไพรยาสูบ ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกว่า ยาซูล่ะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ยาซุ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เกร๊อะหร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ยาออก (ลั้วะ), สะตู้ (ปะหล่อง), จะวั้ว (เขมร-สุรินทร์) เป็นต้น

ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอื่นใบของยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่เรียกว่า “แอลคลอยด์” ซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่นิโคตินเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ หรืออาจกล่าวได้ว่านิโคตินคือยาสูบ ต้นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้วส่งไปเก็บไว้ที่ใบดังนั้นถ้าต้นยาสูบมีรากมากก็มีแนวโน้มที่จะผลิตสารนิโคตินได้มากตามไปด้วย ใบยาเหล่านี้เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ อีกจำนวนมากทำให้เกิดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และความฉุน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของยาสูบใบยาแต่ละประเภทจะมีปริมาณสารประกอบเคมีที่ทำให้เป็นลักษณะเด่นแตกต่างกัน

ชนิดของยาสูบ

ยาสูบที่ปลูกกันทั่วไปมีมากกว่า 60 พันธุ์ หรือ 60 ชนิด ยาสูบที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ชนิด (species) ได้แก่

 • ชนิด Nicotianatabacum (ที่กล่าวถึงในบทความนี้) ชนิดนี้มีพื้นที่ปลูกถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกยาสูบทั่วโลก นิยมนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหลาย
 • ชนิด Nicotianarustica ชนิดนี้จะมีปริมาณของสารนิโคตินค่อนข้างสูง นำไปใช้ในการทำสารฆ่าแมลง ทำยาเคี้ยว และยาฉุน
ลักษณะของต้นยาสูบ

ต้นยาสูบแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ ต้นยาสูบ ใบยาสูบ ดอกยาสูบ และผลยาสูบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละส่วนได้อธิบายในตาราง

ส่วนประกอบของต้นยาสูบ รูปประกอบ
ต้นยาสูบ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นไม่แตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นมีความสูงประมาณ 0.6-2 เมตร ตามลำต้นและยอดมีขนที่อ่อนนิ่มปกคลุมอยู่ และทุกส่วนของต้นมีต่อมน้ำยางเหนียว ต้นยาสูบเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่ต้องการความชื้นปานกลาง
ต้นยาสูบ
ใบยาสูบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบแคบหรือสิบเรียวและแทบจะไม่มีก้านใบ ส่วนขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวมีขนาดใหญ่และหนา ท้องใบและหลังใบมีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยู่
ใบยาสูบ
ดอกยาสูบ ออกดอกเป็นช่อยาวขึ้นไป โดยจะออกตรงส่วนของปลายยอด โดยดอกจะบานจากส่วนล่างไปหาส่วนบนตามลำดับ ดอกย่อยเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาว หรือเป็นสีแดงเรื่อๆ มีกลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแหลม มีขนสีขาวปกคลุม ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลมและมีขน ดอกมีความสวยงามน่าชมมาก
ดอกยาสูบ
ผลยาสูบ ผลเป็นผลแห้งแบบแคปซูล ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนาน ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออกได้ ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก
ผลยาสูบ
เมล็ดยาสูบ มีขนาดเล็กมาก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ผิวเมล็ด มีเส้นสานกันเป็นร่างแห
เมล็ดยาสูบ


พันธุ์ของยาสูบ

พันธุ์ยาสูบที่ใช้ในประเทศไทยแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ พันธุ์เตอร์กิช และพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะของยาสูบแต่ละพันธุ์ มีดังนี้

พันธุ์ยาสูบ ลักษณะ
ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย
(Virginia)
ใบจะมีสีเขียวเข้มใบใหญ่ ลักษณะใบโน้มลงใบยาจะแห้งเป็นสีเหลืองหรือส้มมีปริมาณนิโคตินต่ำถึงปานกลาง มีน้ำตาลในใบยาแห้งสูง เป็นใบยาที่มีคุณภาพดีและมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน หนองคาย และนครพนม
Vergnia1.jpg
Vergnia2.jpg
Vergnia3.jpg
ยาสูบพันธุ์เตอร์กิช
(Turkish or Oriental)
ใบยามีขนาดเล็กลักษณะของใบยาจะแห้งเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอมน้ำตาล ใบมีขนาดเล็ก มีปริมาณนิโคตินน้อย มีน้ำตาลปานกลาง มีกลิ่นหอมเพราะมีน้ำมันหอมระเหยสูง แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครพนม
Turkish1.jpg
Turkish2.jpg
Turkish3.jpg
ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์
(Burley)
จะมีสีเขียวอ่อน ลักษณะใบจะตั้งลักษณะของใบยาแห้งจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแก่ มีปริมาณนิโคตินสูง มีน้ำตาลน้อยมาก เป็นใบยาที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมคล้ายโกโก้ มีน้ำหนักเบา คุณภาพในการบรรจุมวนดี โครงสร้างโปร่งดูดซึมน้ำหอมน้ำปรุงได้ดี แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย และนครพนม
Burley1.jpg
Burley2.jpg
Burley3.jpg


การปลูกยาสูบ

พันธุ์ยาสูบที่นิยมปลูกในประเทศไทยคือสายพันธุ์เวอร์จิเนียสายพันธุ์เบอร์เลย์และสายพันธุ์เตอร์กิชโดยการนำมาผลิตจะใช้ใบยาเวอร์จิเนียมากที่สุดคือร้อยละ 68 ส่วนใบยาเบอร์เลย์และเตอร์กิชจะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การปลูกยาสูบพันธุ์เตอร์กิช ของประเทศไทย ได้มีการปลูกกันมานานร่วม 40 ปี โดยมีพื้นที่ปลูกอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกยาสูบในช่วงปลายฝน


การบ่มใบยา

กรรมวิธีการบ่มยา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • บ่มไอร้อน (Flue-Cured Tobacco) : เป็นการบ่มโดยอาศัยความร้อนจากไอร้อนที่ผ่านไปตามท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบถูกควันไฟโดยตรง ได้แก่ ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียร์
 • บ่มแดด (Sun-Cured Tobacco) : เป็นการบ่มโดยการตากแดดหรือผึ่งลมได้แก่ ยาสูบพันธุ์เตอร์กิชและยาสูบพันธุ์พื้นเมือง
 • บ่มอากาศ (Air-Cured Tobacco) : เป็นการบ่มโดยการตากไว้ในโรงบ่มที่มีอากาศถ่ายเทดีได้แก่ ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์


ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตยาสูบเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึง การจำหน่ายและผลิต

 1. การเตรียมดิน เกษตรกรจะเตรียมดินในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยจะทำแปลงปลูกในแปลงนาภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การไถพรวนดินทำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะความลึก 30-40 เซนติเมตร แล้วตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคไข่ของแมลงและวัชพืช จากนั้นทำการไถพรวนอีก แล้วทำการยกแปลงสูง 15-20 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาวแปลงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
 2. การเพาะกล้า เกษตรกรจะเริ่มเพาะกล้ายาสูบในแปลงเพาะ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยส่วนใหญ่จะเพาะกล้าในแปลงนา 4-5 แปลง สำหรับการปลูกจำนวนต้น 30,000 ถึง 40,000 ต้นต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ การเตรียมแปลงเพาะกล้าโดยการไถพรวนดิน แล้วทำการยกร่องแปลงแล้วปรับผิวหน้าแปลงให้สม่ำเสมอ นำเมล็ดยาสูบหว่านทั่วแปลง และดูแลรดน้ำจนต้นกล้ายาสูบอายุ 25-30 วัน ก็ย้ายปลูกลงแปลง
 3. การปลูก เมื่อต้นกล้ายาสูบอายุ 30-35 วัน ก็ทำการย้ายกล้าปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ ช่วงเดือนที่เดือนที่ปลูกส่วนใหญ่คือเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศเย็นและมีความชื้นพอเหมาะสำหรับการปลูกยาสูบ ระยะปลูก 10 x 40 เซนติเมตร พื้นที่ปลูก 1 ไร่ โดยใช้ต้นกล้า 32,000-40,000 ต้น
 4. การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 4 - 6 - 24 + MgO + 0.5 B อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีจะใส่ปุ๋ยเคมีเพียงครั้งเดียวหลังการปลูกลงแปลง 7 วัน ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีและสูตรที่ใช้เป็นสูตรที่ใช้เป็นไปตามที่ทางบริษัทที่รับซื้อแนะนำเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนด การให้น้ำ การให้น้ำจะใช้วิธีการแบบปล่อยน้ำเข้าตามร่องแปลงและบางรายใช้วิธีการตักน้ำรดจากบ่อ โดยใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และคลองชลประทาน การให้น้ำจะเฉลี่ย 3 ครั้งตลอดอายุการปลูก หากใช้น้ำมากเกินไปจะทำให้ใบยาสูบมีขนาดใหญ่ กลิ่นจะไม่หอม และรสชาติไม่ดี ไม่เป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (รูปที่ 1 7) ปัญหาของโรคในต้นยาสูบ คือ โรคใบหดและโรคใบด่าง ซึ่งมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรคใบหด เกษตรกรจะใช้สารเคมีกำจัดพืชออซีนฉีดพ่น ตลอดอายุการปลูกจะฉีดพ่น 6-8 ครั้ง
 5. การเก็บใบยาสูบ ระยะการเก็บเกี่ยวใบยาสูบที่เหมาะสม คือ เมื่อต้นยาสูบมีอายุ 60 วัน ในระยะนี้ใบที่เก็บมาบ่มและตาก จะมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อ การเก็บจะเริ่มเก็บจากโคนต้นใบถึงยอดครั้งละ 3-5 ใบ และเว้นระยะการเก็บในแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน 
 6. การตากใบยาสูบ หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรจะนำใบยาสูบตากแดดนาน 15-20 วัน (รูปที่ 1 8) ก็จะทำให้ได้ใบยาสูบที่มีความชื้นพอดีและเป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อ
 7. การกองหมักใบยาสูบ หลังจากตากใบยาสูบแล้ว เกษตรกรจะต้องนำใบยาสูบมาหมักก่อนเพื่อให้ความชื้นไม่เกิน 13-14 เปอร์เซ็นต์
 8. การจำหน่ายผลผลิต เกษตรกรจะผลิตใบยาสูบได้ 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยนำไปขายที่แหล่งรับซื้อใบยาสูบ คือสถานีใบยาสูบต่างๆ ประจำพื้นที่นั่นๆ

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะยาสูบ
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
2 ปริมารณบรรจุ/หน่วย ปริมาณน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า เช่น ปริมาณน้ำหนักบุหรี่ซิกาแรต1 มวน เท่ากับ 1 กรัม
3 ขนาดบรรจุ ขนาดบรรจุสินค้ายาสูบ เช่น จำนวนมวนต่อซอง หรือ จำนวนซองต่อห่อ
4 ชนิดซอง ชนิดซองบรรจุ เช่น ซองแข็ง/ซองอ่อน
5 เครื่องหมายการค้ารอง สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
6 ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
7 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
8 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
9 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
10 ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
11 เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
14.01 ยาสูบ
(1) บุหรี่ซิกาแรต
(ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท 20 หนึ่งมวน 1.20
(ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท 40 หนึ่งมวน 1.20
(2) บุหรี่ซิการ์ 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(3) บุหรี่อื่น 0 หนึ่งมวน 0.50
(4) ยาเคี้ยว 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
(5) ยาเส้นปรุง 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(6) ยาเส้น
(ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0
(ข)ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก)
1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.025
2) อื่นๆ นอกจาก 1) 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
14.01 ยาสูบ
(1) บุหรี่ซิกาแรต 40 หนึ่งมวน 1.20
(2) บุหรี่ซิการ์ 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(3) บุหรี่อื่น 0 หนึ่งมวน 0.50
(4) ยาเคี้ยว 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
(5) ยาเส้นปรุง 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(6) ยาเส้น
(ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0
(ข)ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก)
1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.025
2) อื่นๆ นอกจาก 1) 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
14.01 ยาสูบ
(1) บุหรี่ซิกาแรต 40 หนึ่งมวน 1.20
(2) บุหรี่ซิการ์ 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(3) บุหรี่อื่น 0 หนึ่งมวน 0.50
(4) ยาเคี้ยว 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10
(5) ยาเส้นปรุง 10 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 1.20
(6) ยาเส้น
(ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0
(ข)ยาเส้นอื่นนอกจาก (ก) 0 หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม 0.10


ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
(ก) บุหรี่ซิกาแรต 150,000
(ข) บุหรี่ซิการ์ 7,500
(ค) บุหรี่อื่น 3,600
(ง) ยาเคี้ยว 3,600
(จ) ยาเส้นปรุง 7,500
(ฉ) ยาเส้น
1) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาสูบที่ปลูกและหั่นเอง 330
2) ยาเส้นอื่น นอกจาก ๑) 7,500
(ช) ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น 150,000
ใบอนุญาตขายยาสูบ
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนสองร้อยกรัมขึ้นไป
1) สำหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ 1,200 1
2) สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น
ก) สำหรับผู้ขายยาเส้นที่ผู้ขายเป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผลิตเอง 100 1
ข) สำหรับผู้ขายยาเส้นอื่น นอกจาก ก) 500 1
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าหนึ่งพันมวน ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสองร้อยกรัม
1) สำหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ใน
ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 500 1
ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 1
ค) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่ม 100 1
2) สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น 100 1
(ค) ประเภทที่ ๓ สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 1,200 1
ใบอนุญาตอื่นๆ
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง 15,000
ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ครั้ง)
(ก) ใบอนุญาตนำเข้าใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในราชอาณาจักร
1) เพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากร

300
2) เพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า

ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

300
3) เพื่อกรณีอื่น ๆ 300
(ข) ใบอนุญาตส่งออกใบยา ยาอัด หรือยาสูบไปนอกราชอาณาจักร 300
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชื่อ ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ายาสูบ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ยส.01 คำขออนุญาตเป็นผู้ค้าคนกลาง
ยส.02 หนังสือรับรองการซื้อขายยาเส้น
ยส.03 หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ
ยส.04 คำขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เก็บยาเส้น
ยส.05 ใบกำกับการขนส่งยาเส้น ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์
ยส.06 บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานที่เก็บยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ยส.07 บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บยาเส้นของผู้ค้าคนกลาง
ยส.08 งบเดือนการรับ-จ่าย ยาเส้น สำหรับผู้ค้าคนกลาง
ยส.09 แบบแสดงรายชื่อผู้ซื้อยาเส้น กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นที่ใช้สิทธิภาษีในอัตราศูนย์
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
ภส.04-05 แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา 163 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560
ภส.04-06 ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
ภส.05-18 คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.05-18/1 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.06-16 แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบ
บัญชีคุมปริมาณยาเส้นสำหรับการเสียภาษีในอัตราภาษีตามปริมาณ 0.025 บาทต่อกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ภส.06-18 บัญชีควบคุมการรับจ่ายการใช้แสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร
ภส.06-19 แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบ
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01/2 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ สำหรับผู้ผลิตเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02/2 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-12 บัญชีรายวันแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ภส.07-13 บัญชีงบเดือนแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ภส.08-06 คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-08 แบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 160 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-09 ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
ภส.08-10 แบบคำขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
ภส.08-11 ใบอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง
ภส.08-12 บัญชีประจำวันการรับซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-13 งบเดือนการซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-14 แบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ภส.08-15 ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ภส.08-16 แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-17 ใบอนุญาตขายยาสูบ
ภส.08-18 บัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขาย
ภส.08-19 งบเดือนแสดงการขายยาสูบ
ผส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

การคำนวณภาษี

สินค้ายาสูบมีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ

โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน

ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิต


วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ

1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100
2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = จำนวน (มวน/ซอง) หรือ น้ำหนัก (กรัม) x อัตราภาษีตามปริมาณ
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้ายาสูบ
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม *1.5/100
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
5. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส.

ตัวอย่าง

บุหรี่ซิกาแรตก้นกรองซองแข็งมีราคาขายปลีกแนะนำซองละ 100 บาท จำนวนบุหรี่ซิกาแรตต่อซอง 20 มวน

วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ

1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า 	= (100) x 40/100 = 40 บาท
2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 	= 20 x 1.2 = 24 บาท
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม  =  40 + 24 = 64 บาท
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. =  64 x 2/100 = 1.28
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. =  64 x 2/100 = 1.28
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. =  64 x 1.5/100 = 0.96
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. =  64 *2/100 = 1.28
5. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 64 + 1.28 + 1.28 + 0.96 + 1.28 = 68.8 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ายาสูบ

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ายาสูบ ได้ที่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
14.01 ยาสูบ 24.01
(1) บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
(ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท 2402.20.00, 2402.20.90
(ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท 2402.20.00, 2402.20.90
(2) บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
(3) บุหรี่อื่น 2402.90.00, 2402.90.20
(4) ยาเคี้ยว 2403.99.50
(5) ยาเส้นปรุง 2403.00.00
(6) ยาเส้น 2403.10.00
(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 2403.10.00
(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก) 2403.10.00
ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
14.01 ยาสูบ 24.01
(1) บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
(ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท 2402.20.00, 2402.20.90
(ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท 2402.20.00, 2402.20.90
(2) บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
(3) บุหรี่อื่น 2402.90.00, 2402.90.20
(4) ยาเคี้ยว 2403.99.50
(5) ยาเส้นปรุง 2403.00.00
(6) ยาเส้น 2403.10.00
(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 2403.10.00
(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก) 2403.10.00
1.) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2403.10.00
2.) อื่นๆนอกจาก 1.) 2403.10.00
ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
14.01 ยาสูบ 24.01
(1) บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
(2) บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
(3) บุหรี่อื่น 2402.90.00, 2402.90.20
(4) ยาเคี้ยว 2403.99.50
(5) ยาเส้นปรุง 2403.00.00
(6) ยาเส้น 2403.10.00
(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 2403.10.00
(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก) 2403.10.00
1.) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2403.10.00
2.) อื่นๆนอกจาก 1.) 2403.10.00
ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
14.01 ยาสูบ 24.01
(1) บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
(2) บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
(3) บุหรี่อื่น 2402.90.00, 2402.90.20
(4) ยาเคี้ยว 2403.99.50
(5) ยาเส้นปรุง 2403.00.00
(6) ยาเส้น 2403.10.00
(ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 2403.10.00
(ข) ยาเส้นอื่น นอกเหนือจาก (ก) 2403.10.00