การขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต

รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ
  1. แบบ ภษ.01-05 จำนวน 4 ฉบับ
  2. หนังสือแจ้งความใบทะเบียนสรรพสามิตหายหรือใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชำรุดในสาระสำคัญ
  3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  4. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และบัญชีรายการค้างชำระภาษี
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 20 นาทีนับแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน

ดูเอกสารคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต แบบ ภษ.01-05

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 17:58