ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิจการโทรคมนาคม"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล)
 
(มิได้แสดง 10 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 4 คน)
แถว 28: แถว 28:
 
|}
 
|}
  
==กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง==
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
  
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
===พระราชบัญญัติ===
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/127/70.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00119224.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2546]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/excise_law_001_03_013_11_tele79.pdf ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 79) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550]
+
  
==พิกัดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม==
+
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]
  
{| class="wikitable"
+
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
!  valign="top" | ประเภทที่
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
! valign="top" | รายการ
+
 
! valign="top" | อัตราภาษีตาม พรบ.พิกัดฯ ตามมูลค่าร้อยละ
+
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
! valign="top" | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
 
 +
==พิกัดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม==
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
 +
! rowspan=3 style="width: 5%;"| ประเภทที่
 +
! rowspan=3 style="width: 50%;"|รายการ
 +
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
 
|-
 
|-
| 12.01
+
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
| - กิจการโทรคมนาคม
+
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
|
+
|-
|
+
! style="width: 8%;"|หน่วย
|-  valign="top"  
+
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
| 12.01(1)
+
|-
| (1) กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน
+
| 20.01
*รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
+
| กิจการโทรคมนาคม
*รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ
+
| align="center" | 0
*รายรับอื่นๆ
+
|
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 0
+
|-
|- valign="top"
+
| 20.90
| 12.01(2)
+
| อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
| (2) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
+
| align="center" | 30
*รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
+
|
*รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ
+
|
*รายรับอื่น ๆ
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 0
+
|- valign="top"
+
| 12.01(3)
+
| (3) รายรับอื่นๆ
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 0
+
|-  valign="top"
+
 
|}
 
|}
  
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
+
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม ==
  
 +
:[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/telecom ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของกิจการโทรคมนาคม โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
 +
 +
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! หมายเลขแบบ
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! style="width: 70%;"|  ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.01-01
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps01-01-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-01-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.02-02
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
+
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps02-02-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps02-02-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12ก
+
| ภส.03-08
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-08-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps03-08-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42ก
+
| ภส.03-11
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-11-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps03-11-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44ก
+
| ภส.05-17
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ
+
| แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44ก.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-17-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-17-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-05
 +
| บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-05-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-05-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-06
 +
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-06-instruction-telecom.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-06-filled-telecom.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
+
    '''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
 +
 
 +
    '''ภาษีพึงชำระ​=  ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น)​
 +
 
 +
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 +
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
 +
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 0
 +
 
 +
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10
 +
 
 +
ตัวอย่าง กิจการโทรคมนาคม มีรายรับ จำนวน 200,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 +
 
 +
วิธีการคำนวณ
 +
 
 +
      รายรับค่าบริการของกิจการโทรคมนาคม = 200,000 บาท
 +
 
 +
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 200,000 x 7/107= 13,084.11 บาท
 +
 
 +
      ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม =200,000 - 13,084.11 = 186,915.89 บาท
 +
 
 +
      ภาษีสรรพสามิต= 186,915.89 x 0 = 0 บาท
 +
 
 +
      ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 0 x 0.1 = 0 บาท
 +
 
 +
      รวมทั้งสิ้น = 0 + 0= 0 บาท
 +
 
 +
      รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 0 บาท
 +
 
 +
<u>กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม</u>
 +
 
 +
ภาษีสรรพสามิต
 +
 
 +
      = 200,000 x 0 = 0 บาท
 +
 
 +
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10
 +
 
 +
      = 0 x 0.1 = 0 บาท
 +
 
 +
รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น
 +
 
 +
      = 0 + 0 = 0 บาท
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 03:34, 17 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปของกิจการโทรคมนาคม

ความหมายโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)

 • บริการโทรคมนาคม คือ การส่งแพร่กระจายหรือการรับสัญลักษณ์ สัญญาณ ข้อความ ภาพและเสียงใดๆหรือหมายถึงกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเพื่อการใช้งานคุณสมบัติปกติของสายส่งคลื่นวิทยุ การมองเห็น หรือระบบทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ความหมายโดยคณะกรรมการบริการกระจายเสียง บริการโทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งทำหน้าที่กำกับการประกอบบริการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และ พระราชบัญญัติการประกอบบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) และได้ให้คำนิยามต่างๆไว้ดังนี้

 • บริการโทรคมนาคม หมายความว่า บริการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกำกับบริการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคม
 • การประกอบบริการโทรคมนาคม หมายความว่า การประกอบบริการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการ ด้านบริการ โทรคมนาคมแก่ บุคคลอื่นทั่วไป
 • เลขหมายโทรคมนาคม หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมาย ในโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการโทรคมนาคม
 • โครงข่ายโทรคมนาคม หมายความว่า กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรง หรือโดยผ่านเครื่อง ชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่กำหนด ด้วยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็ก ไฟฟ้าอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน
 • เชื่อมต่อ หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทาง พาณิชย์เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมฝ่ายหนึ่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งได้

คุณลักษณะของบริการ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลบริการ ความหมาย
1 ชื่อบริการ ชื่อบริการโทรคมนาคม เช่น บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายในประเทศ เป็นต้น
2 ประเภทบริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรคมนาคม เช่น บริการโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นต้น
3 ประเภทกิจการโทรคมนาคม ประเภทย่อยของบริการ ภายใต้กิจการโทรคมนาคม เช่น กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า กิจการอื่นๆ เป็นต้น
4 ราคาค่าบริการ ราคาค่าบริการต่อหน่วย
5 หน่วยของบริการ หน่วยการคิดค่าบริการ เช่น นาที ครั้ง เป็นต้น
6 พื้นที่ให้บริการ พื้นที่ให้บริการ ในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
20.01 กิจการโทรคมนาคม 0
20.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของกิจการโทรคมนาคม โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

  ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
  ภาษีพึงชำระ​=  ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น)​

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 0

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง กิจการโทรคมนาคม มีรายรับ จำนวน 200,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของกิจการโทรคมนาคม = 200,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 200,000 x 7/107= 13,084.11 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม =200,000 - 13,084.11 = 186,915.89 บาท
   ภาษีสรรพสามิต= 186,915.89 x 0 = 0 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 0 x 0.1 = 0 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 0 + 0= 0 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 0 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 200,000 x 0 = 0 บาท

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 0 x 0.1 = 0 บาท

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 0 + 0 = 0 บาท

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม