กิจการโทรคมนาคม

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 17:47, 19 กรกฎาคม 2558 โดย Chutiporn (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปของกิจการโทรคมนาคม

ความหมายโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)

 • บริการโทรคมนาคม คือ การส่งแพร่กระจายหรือการรับสัญลักษณ์ สัญญาณ ข้อความ ภาพและเสียงใดๆหรือหมายถึงกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเพื่อการใช้งานคุณสมบัติปกติของสายส่งคลื่นวิทยุ การมองเห็น หรือระบบทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ความหมายโดยคณะกรรมการบริการกระจายเสียง บริการโทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งทำหน้าที่กำกับการประกอบบริการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และ พระราชบัญญัติการประกอบบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) และได้ให้คำนิยามต่างๆไว้ดังนี้

 • บริการโทรคมนาคม หมายความว่า บริการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกำกับบริการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคม
 • การประกอบบริการโทรคมนาคม หมายความว่า การประกอบบริการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการ ด้านบริการ โทรคมนาคมแก่ บุคคลอื่นทั่วไป
 • เลขหมายโทรคมนาคม หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมาย ในโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการโทรคมนาคม
 • โครงข่ายโทรคมนาคม หมายความว่า กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรง หรือโดยผ่านเครื่อง ชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่กำหนด ด้วยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็ก ไฟฟ้าอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน
 • เชื่อมต่อ หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทาง พาณิชย์เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมฝ่ายหนึ่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบบริการโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งได้

คุณลักษณะของบริการ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลบริการ ความหมาย
1 ชื่อบริการ ชื่อบริการโทรคมนาคม เช่น บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายในประเทศ เป็นต้น
2 ประเภทบริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรคมนาคม เช่น บริการโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นต้น
3 ประเภทกิจการโทรคมนาคม ประเภทย่อยของบริการ ภายใต้กิจการโทรคมนาคม เช่น กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า กิจการอื่นๆ เป็นต้น
4 ราคาค่าบริการ ราคาค่าบริการต่อหน่วย
5 หน่วยของบริการ หน่วยการคิดค่าบริการ เช่น นาที ครั้ง เป็นต้น
6 พื้นที่ให้บริการ พื้นที่ให้บริการ ในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีตาม พรบ.พิกัดฯ ตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
12.01 - กิจการโทรคมนาคม
12.01(1) (1) กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน
 • รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
 • รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ
 • รายรับอื่นๆ
50 0
12.01(2) (2) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
 • รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
 • รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับภายในประเทศ
 • รายรับอื่น ๆ
50 0
12.01(3) (3) รายรับอื่นๆ 50 0
หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ.01-12ก คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 ทวิ (1) และ (2)
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

"ภาษีบริการสลากกินแบ่ง" = รายรับการออกสลากกินแบ่ง x อัตราภาษีสรรพสามิต