ก๊าซโพรเพน

สินค้าประเภทนี้ครอบ คลุมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติหรือจากการกลั่นน้ำมันดิบหรือคอนเดน เสท เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสูตรโมเลกุล C3H8 อยู่ในกลุ่มของสารประกอบอัลเคน ที่มีปริมาณองค์ประกอบในสภาพเหลวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่ความดันบรรยากาศ สามารถทำให้เหลวได้โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ นำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจีที่ใช้ในรถยนต์ หรือผสมกับก๊าซบิวเทนเป็นก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทิลีน โพรพิลีน หรือโรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

  • มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและ ขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่
ค่าที่เป็นไปได้ ใช่ หรือ ไม่ใช่

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นก.ก.
เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.07(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.07(4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
  • 01.10(2) ก๊าซโพรเพน

เอกสารอ้างอิง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06:14