ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตารางแสดงพิกัดภาษีสรรพสามิต และพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ารถยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '{| class="wikitable" ! ประเภทที่ ! รายการ ! พิกัดศุลกากร |- | | ตอนที...')
 
แถว 1: แถว 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! ประเภทที่
+
! style="width: 150px;" |พิกัดภาษีสรรพสามิต 
! รายการ
+
! style="width: 300px;" |รายการ
 
! พิกัดศุลกากร
 
! พิกัดศุลกากร
 
|-
 
|-

รุ่นเมื่อ 16:26, 23 สิงหาคม 2558

พิกัดภาษีสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 5 รถยนต์
05.01 รถยนต์นั่ง
05.01 (1) (1) รถยนต์นั่ง
05.01 (1) (1.1) (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.21.22, 8703.21.23, 8703.21.24, 8703.21.29, 8703.21.31, 8703.21.39, 8703.21.91, 8703.21.92, 8703.21.99, 8703.22.11, 8703.22.19, 8703.22.21, 8703.22.29, 8703.22.91, 8703.23.51, 8703.23.52, 8703.23.61, 8703.23.62, 8703.23.71, 8703.23.72, 8703.23.91, 8703.23.92, 8703.31.11, 8703.31.19, 8703.31.20, 8703.31.40, 8703.31.50, 8703.31.81, 8703.31.89, 8703.31.91, 8703.31.99, 8703.32.10, 8703.32.21, 8703.32.29, 8703.32.31, 8703.32.39, 8703.32.42,8703.32.43, 8703.32.44, 8703.32.49, 8703.32.52, 8703.32.53, 8703.32.54, 8703.32.59, 8703.32.60, 8703.32.71, 8703.32.72, 8703.32.73, 8703.32.79, 8703.32.92, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (1) (1.2) (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.23.53, 8703.23.63, 8703.23.73, 8703.23.93, 8703.32.10, 8703.32.21, 8703.32.29, 8703.32.31, 8703.32.39, 8703.32.42, 8703.32.43, 8703.32.44, 8703.32.49, 8703.32.52, 8703.32.53, 8703.32.54, 8703.32.59, 8703.32.60, 8703.32.71, 8703.32.72, 8703.32.73, 8703.32.79, 8703.32.92, 8703.32.93, 8703.32.94, 8703.32.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (1) (1.3) (1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.23.54, 8703.23.64, 8703.23.74, 8703.23.94, 8703.33.10, 8703.33.21, 8703.33.29, 8703.33.31, 8703.33.39, 8703.33.43, 8703.33.44, 8703.33.53, 8703.33.54, 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (1) (1.4) - (1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.70, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (2) (2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด -
05.01 (2) (2.1) (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.21.22, 8703.21.23, 8703.21.24, 8703.21.29, 8703.21.31, 8703.21.39, 8703.21.91, 8703.21.99, 8703.22.11, 8703.22.19, 8703.22.21, 8703.22.29, 8703.22.91, 8703.23.10, 8703.23.21, 8703.23.29, 8703.23.31, 8703.23.39, 8703.23.51, 8703.23.52, 8703.23.53, 8703.23.54, 8703.23.61, 8703.23.62, 8703.23.63, 8703.23.64, 8703.23.71, 8703.23.72, 8703.23.73, 8703.23.74, 8703.23.91, 8703.23.92, 8703.23.93, 8703.23.94, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.31.11, 8703.31.19, 8703.31.20, 8703.31.40, 8703.31.81, 8703.31.89, 8703.31.91, 8703.31.99, 8703.32.10, 8703.32.21, 8703.32.29, 8703.32.31, 8703.32.39, 8703.32.42, 8703.32.43, 8703.32.44, 8703.32.49, 8703.32.52, 8703.32.53, 8703.32.54, 8703.32.59, 8703.32.71, 8703.32.72, 8703.32.73, 8703.32.79, 8703.32.92, 8703.32.93, 8703.32.94, 8703.32.99, 8703.33.10, 8703.33.21, 8703.33.29, 8703.33.31, 8703.33.39,8703.33.43, 8703.33.44, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.53, 8703.33.54, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (2) (2.2) (2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (3) (3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด
05.01 (3) (3.1) (3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.21.22, 8703.21.23, 8703.21.24, 8703.21.29, 8703.21.31, 8703.21.39, 8703.21.91, 8703.21.99, 8703.22.11, 8703.22.19, 8703.22.21, 8703.22.29, 8703.22.91, 8703.23.10, 8703.23.21, 8703.23.29, 8703.23.31, 8703.23.39, 8703.23.51, 8703.23.52, 8703.23.53, 8703.23.54, 8703.23.61, 8703.23.62, 8703.23.63, 8703.23.64, 8703.23.71, 8703.23.72, 8703.23.73, 8703.23.74, 8703.23.91, 8703.23.92, 8703.23.93, 8703.23.94, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.31.11, 8703.31.19, 8703.31.20, 8703.31.40, 8703.31.81, 8703.31.89, 8703.31.91, 8703.31.99, 8703.32.10, 8703.32.21, 8703.32.29, 8703.32.31, 8703.32.39, 8703.32.42, 8703.32.43, 8703.32.44, 8703.32.49, 8703.32.52, 8703.32.53,8703.32.54, 8703.32.59, 8703.32.71, 8703.32.72, 8703.32.73, 8703.32.79, 8703.32.92, 8703.32.93, 8703.32.94, 8703.32.99, 8703.33.10, 8703.33.21, 8703.33.29, 8703.33.31, 8703.33.39, 8703.33.43, 8703.33.44, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.53, 8703.33.54, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 (3) (3.2) (3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.10.10, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.19, 8702.90.92, 8703.10.90, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99,
05.01 (4) (4) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis With Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ
05.01 (4) (4.1) (4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลังประกาศกำหนด
05.01 (4) (4.1) (4.1.1) (4.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 (4) (4.1) (4.1.2) (4.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 (4) (4.2) (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ
05.02 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
05.02 (1) (1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.49, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.79, 8702.10.89, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.14, 8702.90.19, 8702.90.92, 8702.90.95, 8703.10.90, 8703.23.53, 8703.23.63, 8703.23.73, 8703.23.93, 8703.32.10, 8703.32.21, 8703.32.29, 8703.32.31, 8703.32.39, 8703.32.42, 8703.32.43, 8703.32.44, 8703.32.49, 8703.32.52, 8703.32.53, 8703.32.54, 8703.32.59, 8703.32.60, 8703.32.71, 8703.32.72, 8703.32.73, 8703.32.79, 8703.32.92, 8703.32.93, 8703.32.94, 8703.32.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.02 (2) (2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.02 (3) (3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.49, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.79, 8702.10.89, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.14, 8702.90.19, 8702.90.92, 8702.90.95, 8703.10.90, 8703.23.54, 8703.23.64, 8703.23.74, 8703.23.94, 8703.33.10, 8703.33.21, 8703.33.29, 8703.33.31, 8703.33.39, 8703.33.43, 8703.33.44, 8703.33.53, 8703.33.54, 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.02 (4) ((4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) 8702.10.10, 8702.10.49, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.79, 8702.10.89, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.14, 8702.90.19, 8702.90.92, 8702.90.95, 8703.10.90, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.70, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 และ 05.02 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
05.01 และ 05.02 (1) (1) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการโรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและจำนวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด 8703.21.91, 8703.22.91, 8703.23.10, 8703.24.10, 8703.31.40, 8703.32.10, 8703.33.10, 8703.90.11,
05.01 และ 05.02 (2) (2) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน -
05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) -
05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.1) (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.10.10, 8702.10.49, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.79, 8702.10.89, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.14, 8702.90.19, 8702.90.92, 8702.90.95, 8703.10.90, 8703.21.22, 8703.21.23, 8703.21.24, 8703.21.29, 8703.21.31, 8703.21.39, 8703.21.91, 8703.21.92, 8703.21.99, 8703.22.11, 8703.22.19, 8703.22.21, 8703.22.29, 8703.22.91, 8703.22.92, 8703.23.10, 8703.23.21, 8703.23.29, 8703.23.31, 8703.23.39, 8703.23.40, 8703.23.51, 8703.23.52, 8703.23.53, 8703.23.54, 8703.23.61, 8703.23.62, 8703.23.63, 8703.23.64, 8703.23.71, 8703.23.72, 8703.23.73, 8703.23.74, 8703.23.91, 8703.23.92, 8703.23.93, 8703.23.94, 8703.31.11, 8703.31.19, 8703.31.20, 8703.31.40, 8703.31.50, 8703.31.81, 8703.31.89, 8703.31.91, 8703.31.99, 8703.32.10, 8703.32.21, 8703.32.29, 8703.32.31, 8703.32.39, 8703.32.42, 8703.32.43, 8703.32.44, 8703.32.49, 8703.32.52, 8703.32.53, 8703.32.54, 8703.32.59, 8703.32.60, 8703.32.71, 8703.32.72, 8703.32.73, 8703.32.79, 8703.32.92, 8703.32.93, 8703.32.94, 8703.32.99, 8703.33.10, 8703.33.21, 8703.33.29, 8703.33.31, 8703.33.39, 8703.33.43, 8703.33.44, 8703.33.53, 8703.33.54, 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.2) (2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.10.10, 8702.10.49, 8702.10.50, 8702.10.60, 8702.10.79, 8702.10.89, 8702.10.90, 8702.90.12, 8702.90.14, 8702.90.19, 8702.90.92, 8702.90.95, 8703.10.90, 8703.24.10, 8703.24.21, 8703.24.29, 8703.24.31, 8703.24.39, 8703.24.41, 8703.24.49, 8703.24.51, 8703.24.59, 8703.24.70, 8703.24.81, 8703.24.89, 8703.24.91, 8703.24.99, 8703.33.45, 8703.33.49, 8703.33.55, 8703.33.59, 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 และ 05.02 (2) (2.2) (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 8703.90.11, 8703.90.12, 8703.90.13, 8703.90.19,
05.01 และ 05.02 (2) (2.3) (2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) 8703.33.70, 8703.33.81, 8703.33.89, 8703.33.91, 8703.33.99, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) - (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล -
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.1) (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8702.90.12, 8702.90.14, 8702.90.19,8702.90.92, 8702.90.95, 8703.10.90, 8703.21.22, 8703.21.23, 8703.21.24, 8703.21.29, 8703.21.31, 8703.21.39, 8703.21.91, 8703.21.92, 8703.21.99, 8703.22.11, 8703.22.19,8703.22.21, 8703.22.29, 8703.22.91, 8703.22.92, 8703.90.13, 8703.90.19, 8703.90.50, 8703.90.70, 8703.90.80, 8703.90.90,
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.2) (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.3) (2.4.3) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.4) (2.4.4) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.5) (2.4.5) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.6) (2.4.6) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
05.01 และ 05.02 (3) (3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงได้
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.1) (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.2) (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.3) (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.4) (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (3) (3.2) (3.2) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3.1) (3.3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3.2) (3.3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3.3) (3.3.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01 และ 05.02 (4) (4) รถยนต์นั่งสามล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.01 และ 05.02 (4) (4.1) (4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ
05.01 และ 05.02 (4) (4.2) (4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.90 (1) (1) รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
05.90 (1) (1.1) (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
05.90 (1) (1.1) (1.1.1) (1.1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด
05.90 (1) (1.1) (1.1.2) (1.1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกจาก (1.1.1)
05.90 (1) (1.2) (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร