น้ำมันเตาชนิดที่ 3

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 06:41, 20 พฤศจิกายน 2557 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ผลิตภัณฑ์ก้นหอกลั่น สุญญากาศ มีลักษณะสีดำ ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเผาให้ความร้อนหรือพลังงาน มีช่วงความหนืดที่ 50 องศาเซลเซียส เท่ากับ 181-230 เซนติสโตก (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)


คุณสมบัติ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีค่าความหนืด
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ
  • มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าในระนาบเดียวกัน

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.90(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน

เอกสารอ้างอิง


[[Category:สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมั