ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(คุณลักษณะสินค้า)
(คุณลักษณะสินค้า)
แถว 127: แถว 127:
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
 
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 +
|- valign="top"
 +
| E1||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
 
| E2||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
 
| E2||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
 
|- valign="top"  
 
|- valign="top"  
| E3||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการ รายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ แต่ไม่รวมถึงเพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
+
| E4||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่||อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
 
|}
 
|}
  

รุ่นเมื่อ 07:48, 22 กุมภาพันธ์ 2559

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

น้ำมันแก๊สโซฮอล์
น้ำมันไบโอดีเซล
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
น้ำมันก๊าด
สารละลายไฮโดรคาร์บอน

ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประเภทสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามชนิดสินค้า

 • สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  • สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน
   • น้ำมันเบนซิน
    • น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
     • น้ำมันแก๊สโซฮอล์
   • แนพทา
   • ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน
   • รีฟอร์เมท
   • น้ำมันก๊าด
   • น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
   • น้ำมันดีเซล
    • น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
     • น้ำมันไบโอดีเซล
    • น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
   • น้ำมันเตา
    • น้ำมันเตาชนิดที่ 1
    • น้ำมันเตาชนิดที่ 2
    • น้ำมันเตาชนิดที่ 3
    • น้ำมันเตาชนิดที่ 4
    • น้ำมันเตาชนิดที่ 5
   • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
   • สารละลายไฮโดรคาร์บอน
    • รับเบอร์โซลเว้น
    • ไวท์สปิริต
    • เบนซีน
    • เพนเทน
    • เฮกเซน
    • เฮปเทน
    • โทลูอีน
    • ไซลีน
     • พาราไซลีน
     • มิกซ์ไซลีน
     • ออร์โธไซลีน
     • เมตาไซลีน
    • สารละลายไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
  • สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
   • ก๊าซธรรมชาติเหลว
   • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
   • ก๊าซโพรเพน
   • ก๊าซมีเทน
   • ก๊าซอีเทน
   • ก๊าซบิวเทน
   • ไอโซเมอร์ของบิวเทน
   • เอทิลีน
   • โพรพิลีน
   • บิวทิลีน
   • ไอโซเมอร์ของบิวทีลีน
   • บิวทาไดอีน

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมัน
คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมันเบนซิน
คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมันดีเซล
คุณลักษณะสินค้าประเภทก๊าซ
คุณลักษณะสินค้าประเภทสารละลายไฮโดรคาร์บอน
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลสินค้า ความหมาย ค่าที่เป็นไปได้ ประเภทสินค้าน้ำมันฯ
B1 มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ น้ำมันเบนซิน
B2 มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ น้ำมันเบนซิน
B7 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด [อ้างอิง] ใช่ หรือ ไม่ น้ำมันเบนซิน
B4 ค่าออกเทน ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ ตัวเลข ไม่มีติดลบ น้ำมันเบนซิน
A2, B5, C5, D3 มีหน่วยนับเป็นลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร ลิตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติเหลว
D3 มีหน่วยนับเป็นก.ก. เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก. ก.ก. สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
A2, E6 มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ลิตร หรือ กิโลกรัม น้ำมันเตา, สารละลายไฮโดรคาร์บอน, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
A3, B6, C6, D4, E7 ที่มา ที่มาของสินค้า ผลิตภายในประเทศ หรือ นำเข้า สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี) อักขระ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
B3, C3 มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่ มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
A6 มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
มีเลขเจพี เลขเจพี JP1-JP8 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
C2 มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ น้ำมันดีเซล
C10 จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่ มีสถานที่ขายน้ำมันดีเซล ใช่ หรือ ไม่ น้ำมันดีเซล
C10 เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันดีเซล ใช่ หรือ ไม่ น้ำมันดีเซล
C1 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล ตัวเลข ไม่มีติดลบ น้ำมันดีเซล
C4 จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว หรือ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า น้ำมันดีเซล
มีค่าความหนืด มีค่าความหนืด ตัวเลข ไม่มีติดลบ น้ำมันเตา
A6 มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช่ หรือ ไม่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
E10 มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าสารละลายไฮโดรคาร์บอน สารละลายไฮโดรคาร์บอน
E5 มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม, ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต, ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรม, ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์, ขายปลีก สารละลายไฮโดรคาร์บอน
D7 มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช่ หรือ ไม่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ก๊าซโพรเพน
D2 มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่ มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว ใช่ หรือ ไม่ สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
D1 มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ เอทิลีน, โพรพิลีน
A6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
A6 นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
E1 มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่ มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ สารละลายไฮโดรคาร์บอน
E2 มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่ มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ สารละลายไฮโดรคาร์บอน
E4 เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่ อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene) ใช่ หรือ ไม่ สารละลายไฮโดรคาร์บอน

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปัจจุบัน ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
01.01 - น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.6
(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.6
(3) น้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.04
(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.48
(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.84
01.02 - แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน
(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน 36 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 7
01.03 น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
- น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 3.055
01.04 - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
(1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน 23 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 3
(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 1 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.2
(3) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.05 - น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.31
(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.25

[อ้างอิง]

(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.25

[อ้างอิง]

(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.06 - ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน 36 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.31
(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.07 - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.08 - ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
(2) ก๊าซอีเทนเหลว 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
01.09 - เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.10 - ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซอีเทน 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) ก๊าซโพรเพน 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.11 - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.90 (1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 5 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
(2.1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 12 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0
(2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 1 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0
(3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนด
(3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 30 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 0
(3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
01.01 ถึง01.11 และ01.90 (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี
(2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-12 แบบรายงานภาษี
ภษ.01-28 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
ภษ.01-28/1 แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
ภษ.01-28/2 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ใบต่อแบบ ภษ.01-28/2 ใบต่อ แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ภษ.01-29 แบบรายการวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
ภษ.01-29/1ง แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภษ.01-30 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภษ.01-35 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
ภษ.01-36 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ภษ.01-36/1 แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
ภษ.01-44/1 แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ภษ.01-45 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ภษ.01-46 แบบแจ้งตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
ภษ.01-46/1 คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยาน (ผู้นำเข้า)
ภษ.01-46ก คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
ภษ.01-46ข คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้นำเข้า)
สค.01 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าขออนุญาตจำหน่ายหรือนำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
สค.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
สค.02ก คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
สค.04 งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
สค.04ก รายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
น.ม. 1 ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 2 บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 3 แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 4 แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
น.ม. 5 แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
น.ม. 6 บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเรือลำเลียง
น.ม. 7 รายการคำนวณปริมาณน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
น.ม. 8 แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
น.ม. 9 แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
น.ม. 10 แบบรายงานการคำนวณเปรียบเทียบผลแตกต่างของการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 11 รายการค่าภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ

ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ

การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า

เนื่องจาก ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต ดังนั้น ความหมาย มูลค่า ตาม ม.8 ในกรณีต่างๆ ตามกฎหมายจึงสรุปได้ดังนี้

กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)

วิธีการคำนวณภาษีที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)

ม.8(1) การเสียภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี
ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต  

โดย มูลค่า คือ ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยที่พึงต้องชำระ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มูลค่า คือ ราคาที่รวมภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว ซึ่งจะเป็นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

แต่ถ้ายังไม่ทราบราคาดังกล่าวหรือราคาขาย ซึ่งจะพบในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่หรือจะเริ่มผลิตสินค้าใหม่ ที่ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีที่พึงต้องชำระ แต่ทราบแต่ราคาที่ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตพึงต้องชำระ (คือต้นทุน + กำไร เท่านั้น) สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้จากสูตร

สูตร	ภาษีสรรพสามิต	= (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี × อัตราภาษีสรรพสามิต)/(1-(1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต))

ดังนั้น หากทราบราคาขายสุทธิที่รวม VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้ว สามารถใช้ราคาดังกล่าว หัก VAT ออก ซึ่งเป็นราคาที่รวมถึงภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว ฉะนั้น จึงสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ ดังนี้ ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า X อัตราภาษีสรรพสามิต


หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

สูตรได้จากการแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

	ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี

ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

สมมุติสัญลักษ์ ภาษีสรรพสามิต = T , ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม = A , อัตราภาษี = R

แทนค่า

T = (A + T + 10%T) x R
T = (A + T + 0.1T) x R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้ ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษี)/(1-(1.1 × อัตราภาษี)) จึงได้สูตรการคำนวณภาษี สำหรับกรณีที่ยังไม่ทราบมูลค่า ซึ่งทราบแต่ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ต้นทุน + กำไร) ที่ยังไม่รวมภาระภาษี จะคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้

สูตร ภาษีสรรพสามิต		= (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษี)/(1-(1.1 × อัตราภาษี))

กรณีสินค้านำเข้า ม.8(3) วิธีการคำนวณภาษีกรณีสินค้านำเข้า ม.8(3)

มูลค่า = ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดใน พ.ร.ฎ. แต่ไม่รวมถึง VAT + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = (มูลค่า ดังกล่าว) x อัตราภาษีสรรพสามิต โดยสามารถแก้สมการในทำนองเดียวกับกรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร จึงได้สูตรการคำนวณภาษีสรรพสามิต ดังนี้

สูตร	 ภาษีสรรพสามิต	= ((C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวม VAT)× อัตราภาษีสรรพสามิต)/(1- (1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต) )

การคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า การคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร

ภาษีสรรพสามิต 		= 	มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต
      หรือ 	ภาษีสรรพสามิต		=	(ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษีสรรพสามิต)/(1-(1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต))

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน จำนวน 30,000 ลิตร ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ราคาลิตรละ 8.50 บาท

อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณลิตรละ 3 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 23 บาท

1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ

ภาษีสรรพสามิต	= ปริมาณ x อัตราภาษี
            = 30,000 x 3
            = 90,000 บาท

2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า

 ภาษีสรรพสามิต	= ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))
			= ((30,000 x 8.5) x (23 / 100))/ (1 - (1.1x 0.23))
			= (255,000 x 0.23)/ 0.747
			= 78,514.06 บาท
		        

จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามปริมาณที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามมูลค่าที่คำนวณได้ เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 90,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี = 9,000 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน