ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้...')
 
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
แถว 4: แถว 4:
 
[[File:Coke_zero.JPG|thumb|น้ำอัดลม]]
 
[[File:Coke_zero.JPG|thumb|น้ำอัดลม]]
 
[[File:Britvic drinks 2636.JPG|thumb|น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก]]
 
[[File:Britvic drinks 2636.JPG|thumb|น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 2 '''สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน''' หมายความว่า
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 '''สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน''' หมายความว่า
# สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้แต่ไม่รวมถึง
+
 
#* น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
+
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่
#* น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสําหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
+
* น้ำมันเบนซิน
#* น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
+
* น้ำมันก๊าด
#* น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
+
* น้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น
#* น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
+
* น้ำมันดีเซล
#* น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
+
* น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก
# หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
+
* น้ำมันเตา และ
# อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
+
* น้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว
 +
* น้ำมันหล่อลื่น
 +
* ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์)
 +
* ปิโตรเลียมโค้ก
 +
* ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
 +
* ก๊าซธรรมชาติเหลว
 +
* ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ
 +
* สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม
 +
 
 +
และให้หมายความรวมถึง น้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น
  
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ==
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ==

รุ่นเมื่อ 07:22, 13 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

น้ำโซดา
น้ำอัดลม
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่

 • น้ำมันเบนซิน
 • น้ำมันก๊าด
 • น้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น
 • น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก
 • น้ำมันเตา และ
 • น้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว
 • น้ำมันหล่อลื่น
 • ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์)
 • ปิโตรเลียมโค้ก
 • ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
 • ก๊าซธรรมชาติเหลว
 • ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ
 • สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม

และให้หมายความรวมถึง น้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 2 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
02.01 น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆและไม่ปรุงกลิ่นรส 30 ลิตร 20
02.02 น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03 30 ลิตร 20
02.03 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 30 ลิตร 20
02.04 หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 30 ลิตร 100
02.05 อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 30 ลิตร 20
02.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30 ลิตร 20

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้